«

»

Tuba Satyrica 2014 – regulamin konkursu

KONKURS NA RYSUNEK SATYRYCZNO – HUMORYSTYCZNY

 

I. REGULAMIN KONKURSU

1. Tuba Satyrica jest zamierzeniem cyklicznym w  formie biennale. Jego organizatorem jest Centrum

Kultury Dwór Artusa w Toruniu, a współorganizatorami Urząd Miasta Torunia, Muzeum Karykatury
w Warszawie, Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury.

 

2. Konkurs ma charakter półotwarty i kierowany jest do artystów profesjonalnie uprawiających karykaturę

i rysunek satyryczny oraz do studentów Wyższych Szkół Plastycznych.

 

3. Przesłane listownie zaproszenie do wzięcia udziału w Konkursie wraz z Regulaminem Konkursu i Kartą

Zgłoszenia, kierowane będą przez organizatorów bezpośrednio do poszczególnych artystów oraz

poprzez stowarzyszenia i organizacje twórcze, a także Rektoraty Wyższych Uczelni Plastycznych oraz

redakcje gazet i czasopism.

 

4. Hasłem przewodnim Konkursu jest „We wszystkim miej miarę”, a jego przedmiotem prace

interpretujące hasło w odniesieniu do wszelkich przejawów ludzkiej aktywności, duchowych i

egzystencjalnych, społecznych i politycznych, prywatnych i publicznych, zarówno w odniesieniu do

doświadczeń historycznych jak i czasów obecnych, godnych najwyższej pochwały jak i zdecydowanego

potępienia.

 

5. Oryginały prac mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej i graficznej (w tym również

komputerowej), w formacie nieprzekraczającym wielkości A3 (297×420 mm). Wykluczone są

natomiast kopie kserograficzne.

 

6. Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 5 prac.

 

7. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio publikowane (również w Internecie), nagradzane i zgłaszane do

innych konkursów i nagród.

 

8. Prace z dopiskiem „Tuba Satyrica” należy składać lub przesłać (decyduje data wpłynięcia)
w terminie do dnia 3 marca 2014 roku na adres:

 

    Centrum Kultury Dwór Artusa

    Rynek Staromiejski 6

    87-100 Toruń

tel./ 56 655 49 39,    56 655 49 29,     www.artus.torun.pl

 

Sekretarze Konkursu: Kazimierz Napiórkowski, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu,

tel. 56 622 63 39, e-mail: kfnapiorkowski@wp.pl

Bogumiła Przeperska, Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu,

tel. 56 655 49 39, wewnętrzny – 30, e-mail: bogusia@artus.torun.pl

 

9. Każdą pracę należy opatrzyć na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora oraz ewentualnie tytułem.

Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (dostępną również na stronie internetowej

Dworu Artusa), której przesłanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne ujawnienie

przesyłanych danych.

 

 

 

 

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac powstałe podczas transportu.

 

11. Ogłoszenie wyników konkurs nastąpi po 8 marca 2014 r.

 

12. Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród laureatom odbędzie się
6 kwietnia 2014 roku w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.

 

13. Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową otrzymają katalog  wystawy, zostaną

zaproszeni do udziału w uroczystości wręczenia nagród oraz  otwarcia wystawy. Organizatorzy nie

zwracają kosztów podróży związanych z przybyciem autorów na uroczystości.

 

14. Prace niezakwalifikowane na wystawę pokonkursową powinny być odebrane do końca

kwietnia 2014 r. lub będą odesłane przesyłką kurierską na koszt autorów.

 

15. Prace biorące udział w wystawie pokonkursowej powinny zostać odebrane w ciągu miesiąca

od zakończenia ostatniej wystawy lub będą odesłane przesyłką kurierską na koszt autorów.

 

II. NAGRODY

1. Prace oceniać będzie Jury Konkursu  złożone z wybitnych artystów satyryków i przedstawicieli organizatorów.

 

2.  Pula nagród wynosi 11,5 tys. zł.

Jury przyzna Nagrodę Regulaminową:

GRAND PRIX Tuba Satyrica – 5000 zł.

     Organizatorzy przewidują nagrody sponsorowane.

     Pula nagród sponsorskich wynosi 6,5 tys. zł. i może wzrosnąć.

 

Prace wyróżnione nagrodami przechodzą na własność fundatora.

 

3. Jury zastrzega sobie prawo ostatecznego podziału Nagród Regulaminowych, zmiany ich wysokości

lub odstąpienia od ich przyznania. Jury dokona też ostatecznego wyboru prac na wystawę

pokonkursową.

Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udział w wystawie pokonkursowej oraz

na nieodpłatne reprodukowanie prac do celów reklamowych w/w wystawy za pośrednictwem wszelkich

mediów, dowolną  ilość razy bez wynagrodzenia, a także zamieszczenie ich w drukach towarzyszących

wystawie pokonkursowej. Kserokopie prac mogą być prezentowane w formie wystawy po zakończeniu

wystawy pokonkursowej poza Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.

 

3. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na warunki niniejszego

Regulaminu.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

NAZWISKO                           ………………………………………………………………………

 

IMIĘ                                        ……………………………………………………………………..

 

ADRES                                   ……………………………………………………………………….

 

TEL. KONTAKTOWY          ………………………………………………………………………..

 

E-mail                                    ………………………………………………………

 

 

PRACE   (ewentualny tytuł pracy, format, technika)

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………..

.

……………………………………………………………………………………………………………..

 

2. ……………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………..

 

3. ……………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………..

 

4. ……………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

5. ……………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………..

 

BIOGRAFIA (data ur., wykształcenie, współpraca z pismami, wystawy, nagrody)

 

…………………………………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

data …………………………………………….       podpis ………………………………………….