Konkursy

25. OTWARTY MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA RYSUNEK SATYRYCZNY PH. JUBILEUSZ

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. OrganizatoremKonkursu na rysunek satyryczny pod hasłem Jubileusz (zwanego dalej Konkursem)jestWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida
z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9, wpisana pod numerem 6
w Rejestrze Instytucji Kultury Województwa Lubuskiego (zwana dalej Organizatorem).

2. Współorganizatorem jest Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą
w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9, wpisany pod numerem 13459
w Krajowym Rejestrze Sądowym (zwany dalej Współorganizatorem).

3. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac konkursowych o charakterze satyrycznym nawiązujących do hasła tegorocznej edycji Konkursu.

4. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie i na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.zgora.pl oraz na stronie Konkursu www.satyryczny.norwid.net.pl, www.cartoon.norwid.net.pl

7. Nadesłanie rysunku na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

8. Udział w niniejszym Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

II. ZASADY UCZESTNICTWA:

1.Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zajmująca się zawodowo lub amatorsko rysunkiem satyrycznym, która w terminie do 31 maja 2023 r. nadeśle dowolną liczbę rysunków (w oryginale), format min. A5 – max. A3, wykonanych  dowolną techniką wraz z kartą zgłoszenia, na adres Organizatora:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida

al. Wojska Polskiego 9

65-077 Zielona Góra

Hasło: KONKURS

2. Prace niespełniające warunków określonych w ust. 1 nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Współorganizatora, przez których rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego,
w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym, jak również osoby, które uczestniczą bezpośrednio w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu.  Uczestnikami Konkursu nie mogą być ponadto członkowie najbliższej rodziny osób,
o których mowa w zdaniu poprzednim. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Udział w Konkursie mogą brać prace wyłącznie wcześniej nienagrodzone.

5.  Każda praca winna być sygnowana przez autora.

6. Poprzez fakt uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik wyraża zgodę, na nieodpłatne przekazanie przesłanych na Konkurs prac na rzecz Organizatora oraz potwierdza, że jest autorem nadesłanych prac i ich przesłanie na Konkurs nie narusza praw osób trzecich.

7.  Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne publikacje swoich prac przez Organizatora
i Współorganizatora.

8. Poprzez osobiste uczestnictwo w finisażu wystawy pokonkursowej Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku uwiecznionego poprzez fotografię oraz
na udostępnienie celem promowania wydarzeń kulturalnych przez Organizatora.

9. Warunkiem wypłacenia nagród pieniężnych laureatom jest ich osobisty udział w finisażu wystawy pokonkursowej lub wskazanie banku oraz numeru konta, na które ma zostać przelana kwota wyróżnienia.

10. Uczestnictwa w Konkursie oraz prac i obowiązków z nim związanych, w tym także roszczenia o wydanie nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie.

11. Koszt wysłania pracy ponosi Uczestnik Konkursu.

12. Do Konkursu nie będą dopuszczone prace, których treść:

1) wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej,

2) jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawami autorskimi,

3) przedstawia ofertę komercyjną lub jest reklamą instytucji/firmy.

 III. TERMINARZ KONKURSU:

1.Ogłoszenie i opublikowanie Konkursu – marzec 2023.

2. Termin nadsyłania prac – do 31 maja 2023.

3. Obrady Jury i ogłoszenie wyników Konkursu – do 30 czerwca 2023.

4. Otwarcie wystawy pokonkursowej – wrzesień 2023.

5. Za datę złożenia prac do Konkursu uważa się datę wpływu kompletnej dokumentacji (prac
i karty zgłoszenia) do Organizatora.

6. Prace, które wpłyną do Organizatora po terminie wskazanym w punkcie III ust. 2 nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

7. Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestników Konkursu o wynikach Konkursu.

8. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą zostać zmienione na korzyść Uczestników – wydłużone, bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu. O zmianach terminów Organizator powiadamia w sposób określony w punkcie I ust. 6 Regulaminu.

IV. JURY:

1.W skład Jury wchodzą rysownicy oraz osoby zajmujące się praktycznie i teoretycznie sztuką.
2. Jury Konkursu dokonuje oceny prac oraz decyduje o przyznaniu nagród.

3. Jury dokonuje wyboru w głosowaniu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu.

4. Jury przysługuje prawo ostatecznego podziału nagród, zmiany ich wysokości i ilości. Jury ma także prawo do nieprzyznania nagrody.

5. Jury przy ocenie prac, będzie brało pod uwagę w szczególności walory artystyczne rysunku oraz jego trafność interpretacji tematu i aspekt humorystyczny.

6. W przypadku otrzymania przez Organizatora, Współorganizatora lub któregokolwiek
z członków Jury Konkursu informacji po lub przed przyznaniem nagrody wskazanej
w Regulaminie, iż praca przesłana na Konkurs stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi w wyniku decyzji Jury Konkursu przysługuje prawo do:

1) wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości,

2) podjęcia decyzji o nieprzyznaniu nagrody w Konkursie,

3) żądaniu zwrotu nagrody już przyznanej.

7. Decyzje Jury są ostateczne.

V. NAGRODY:

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody regulaminowe:

1) I NAGRODA – 4.000 PLN – funduje Organizator

2) GRAND PRIX – 5.000 PLN + Statuetka – funduje Współorganizator

    II NAGRODA – 3.000 PLN – funduje Współorganizator

    III NAGRODA – 2.000 PLN – funduje Współorganizator

2. Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia specjalne.

3. Od nagrody zostanie potrącony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Organizator przewiduje wydanie katalogu pokonkursowego oraz organizację wystawy pokonkursowej, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo doboru rysunków do katalogu
i wystawy pokonkursowej.

VI. PRAWA AUTORSKIE:

1. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do pracy zgłoszonej w Konkursie, i że praca ta nie narusza praw osobistych, praw autorskich, ani innych praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią
z roszczeniami związanymi z pracą wysłaną na Konkurs, Uczestnik zwalnia Organizatora
ze wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu, zobowiązuje się wstąpić w miejsce Organizatora do sporów z tym związanych i pokryje koszty poniesione przez Organizatora,
w związku z roszczeniami osób trzecich z pracą konkursową związane.

2. Organizator zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów,
w szczególności do oznaczania rysunków ich nazwiskami lub pseudonimami.

3. W momencie przekazania prac Organizatorowi, autorzy prac przenoszą na Organizatora nieodpłatnie i na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:

1) używanie i wykorzystanie w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej,

2) utrwalanie i zwielokrotnianie prac – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

3) zwielokrotnianie poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,

4) publiczne wystawianie i wyświetlanie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,

5) rozpowszechnianie prac poprzez wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnienie prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) wydawanie i rozpowszechnianie we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem prac,

7) umieszczanie w Internecie.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz o przysługujących uczestnikom konkursu prawach z tym związanych.

1.  Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Organizator.

2.  Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl,

tel.: 68 411 40 00.

3. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

4. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5.  Dane pozyskiwane są od uczestnika konkursu.

6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

7. Uczestnik konkursu ma prawo żądania od Organizatora jako administratora danych osobowych uczestnika konkursu dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, uczestnik konkursu ma prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9.  Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych danych osobowych, będzie brak możliwości wzięcia udziału

w konkursie realizowanym przez Organizatora.

10. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

i nie będą profilowane.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu:

1) w przypadku zmian właściwych przepisów prawnych,

2) w sytuacjach nadzwyczajnych, których nie dało się wcześniej przewidzieć,

3) w każdym przypadku na korzyść uczestników.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności
w przypadku:

1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,

2) gdy żadna praca konkursowa nie spełni warunków niniejszego Regulaminu,

3) niezadowalającego poziomu artystycznego prac zgłoszonych do Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie pracy w czasie transportu lub zaginięcie przesyłki.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników niewłaściwych lub nieprawdziwych danych, uniemożliwiających przekazanie nagrody.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje
się przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2023 r.

Poniżej KARTA ZGŁOSZENIOWA