Konkursy

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA RYSUNEK PRASOWY IM. ALEKSANDRA WOŁOSA

Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa nagradza autorki i autorów najlepszych prac opublikowanych w danym roku. Celem konkursu jest podkreślenie znaczenia rysunku prasowego, który może być komentarzem politycznym, społecznym bądź sportowym. Mogą to być zarówno rysunki satyryczne, jak opowieści w kształcie krótkiego komiksu czy ilustracje do artykułu prasowego.

Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.

Patronat nad konkursem objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

Regulamin

 1. Konkurs obejmuje prace opublikowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, w prasie i mediach elektronicznych. Tematyka konkursu jest nieograniczona: rysunek polityczny, społeczny, humorystyczny, sportowy, karykatura itp.
 2. Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej w rozdzielczości 300 dpi, formacie jpg, rozmiarze A4 z podaniem tytułu wydawnictwa i datą publikacji. Ponadto należy dołączyć zeskanowaną stronę czasopisma z rysunkiem, natomiast w przypadku prac zamieszczonych w Internecie należy podać link do strony, na której została zamieszczona praca oraz PrintScreen strony internetowej z zamieszczoną pracą.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac.
 4. Prace, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora wraz z danymi kontaktowymi, należy przesłać na adres: ok.rysprasowy@interia.pl . Termin nadsyłania prac do 31 stycznia 2024 roku.
 5. Prace będzie oceniać jury powołane przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie, które przyzna nagrody i wyróżnienia. Nagroda Główna im. Aleksandra Wołosa jest nagrodą pieniężną. Laureat konkursu dodatkowo zaprezentuje swoje prace na wystawie indywidualnej w Galerii Usługa Jazz Bar w Olsztynie. Będą także przyznane nagrody pozaregulaminowe.
 6. Prace zakwalifikowane do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Olsztynie oraz innych miastach Polski.  
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca marca 2024 r., a rozdanie nagród nastąpi w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie.

Szczegółowe informacje u koordynatora konkursu: Zbigniew Piszczako, email: ok.rysprasowy@interia.pl, tel. 694 712 745.

Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne reprodukowanie prac do celów promocyjnych konkursu oraz przez Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie za pośrednictwem mediów dowolną ilość razy i w dowolnym czasie.

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na warunki niniejszego regulaminu.

Patron konkursu

Aleksander Wołos (1934-2014); doktor habilitowany z zakresu nauk przyrodniczych,  olsztyński karykaturzysta, rysownik, pastelista,  malarz.

Od 1955 r. publikował w prasie regionalnej (Gazeta Olsztyńska, Nasza Wieś, Panorama Północy, Posłaniec Warmiński, Warmia i Mazury), w tygodnikach ogólnopolskich Karuzela, Polityka, Szpilki, Wprost, a także w prasie niemieckiej (Kontraste, Eulenspiegel, Pardon) i jugosłowiańskiej (Osten) oraz wielu wydawnictwach książkowych. Był autorem ponad 100 projektów okładek do książek. Opublikował cztery zbiorki rysunków satyrycznych oraz trzy albumy malarstwa pastelowego: Pastelowy humor (2002), Głowy i główki (2004), Akweny (2006). Miał na swym koncie ponad 60 wystaw indywidualnych oraz udział w kilkuset wystawach zbiorowych. Laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych. Otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,  Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej, Odznakę „Zasłużony dla Warmii i Mazur”.

Śmierć zaskoczyła Aleksandra Wołosa w dniu, gdy na Zamku Olsztyńskim miał odebrać z rąk Prezydenta Olsztyna nagrodę im. Hieronima Skurpskiego, przyznawaną przez Kapitułę najbardziej uznanych artystów olsztyńskich.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Satyrykon 2024 – regulamin konkursu

I. Warunki uczestnictwa

 1. Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON 2024 jest konkursem otwartym.
 2. Przedmiotem konkursu są rysunki, grafiki oraz inne dzieła plastyczne i fotograficzne wykonane w dowolnej technice, będące oryginałami i zakwalifikowane przez autorów do działów:

I –   temat: ATRAPA
II –  ŻART i SATYRA   

 1. PRACE NAGRADZANE NA INNYCH KONKURSACH będą wyłączone z konkursu SATYRYKON.
 2. Prace przesyłamy za pośrednictwem formularza do dnia 5 stycznia 2024 r. do godziny 11:59 czasu polskiego, dostępnego pod adresem: https://satyrykon.pl/zgloszenia/
 3. Do konkursu można zgłosić po 3 prace do każdego z działów. Format prac – maximum A-3 (297 x 420 mm), rozmiar
  jednego pliku do 3 MB, zapisane w rozszerzeniu JPEG. W przypadku obiektów,
  których nie można przesłać elektronicznie (np. rzeźby) sposób dostarczenia
  pracy zostanie ustalony z organizatorem: satyrykon@lck.art.pl lub +48 76 723 37 00.

II. N a g r o d y

 1. Prace konkursowe do wystawy będzie kwalifikować międzynarodowe Jury.
 2. Jury przyzna następujące nagrody regulaminowe:

Grand Prix SATYRYKONU 2024 – nagrodę rzeczową – szczerozłoty kluczyk oraz nagrodę pieniężną w wysokości  10.000  PLN
* 2 złote medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 7.000 PLN każda
* 2 srebrne medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 6.000 PLN każda
* 2 brązowe medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.000 PLN każda
* 4 wyróżnienia po 4.000 PLN  każde

 1. Przyznane zostaną nagrody specjalne:

* nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4.000 PLN
* nagroda dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w wysokości 4.000 PLN
* nagroda Muzeum Karykatury w Warszawie w wysokości 4.000 PLN
* nagroda Fundacji Satyrykon im. A. Tomiałojcia w wysokości 4.000 PLN

Organizatorzy przewidują również przyznanie dodatkowej nagrody dla laureata:
Autora NAJLEPSZEGO DEBIUTU oraz Autora STUDENCKIEGO DEBIUTU wraz z organizacją wystawy autorskiej w Galerii Satyrykon w ramach programu imprezy SATYRYKON 2024.

Prawo ostatecznego podziału nagród regulaminowych, zmiany ich wysokości lub ich nieprzyznania oraz nieprzyznania Grand Prix SATYRYKONU przysługuje Jury. Decyzje Jury są ostateczne.

Indeks prac zakwalifikowanych do II etapu prac Jury zostanie ogłoszony do 25 stycznia 2024 r. na stronie internetowej: www.satyrykon.pl.

Warunkiem udziału w II etapie konkursu jest przesłanie przez Autora prac do ekspozycji (w formie fizycznej) w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2024 r. (liczy się data wpłynięcia prac do organizatora) na adres:

Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON – Legnica 2024
Chojnowska 2
Akademia Rycerska
59-220 Legnica

Prace zakwalifikowane do II etapu ale nie przesłane przez Autora na adres organizatora będą wyłączone z konkursu. Nie przyjmujemy prac większych niż A3, takie prace będą odsyłane na koszt uczestnika!

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 11 marca 2024 r.

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem zwrotu oryginałów prac jest przekazanie na rzecz Galerii Satyrykonu wskazanej przez Autora pracy/prac, co stanowić będzie rekompensatę za koszty przesyłki. W razie niewskazania, organizator może odesłać prace na koszt Autora. Szczegóły opłaty i zwrotu zostaną ustalone indywidualnie w korespondencji elektronicznej.

u w a g a !

SATYRYKO NAGRODY RZECZOWE I PIENIĘŻNE PODLEGAJĄ OPODATKOWANIU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. Warunkiem wypłacenia nagród pieniężnych autorom zagranicznym jest ich przyjazd na otwarcie wystawy lub przekazanie na konto bankowe we wskazanej przez Autora walucie.

III. Przywileje uczestników.

 1. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają bezpłatnie katalog.
 2. Organizatorzy zapewniają laureatom bezpłatny udział w imprezie SATYRYKON 2024 w dniach 14-16 VI 2024 r.
 3. Prace nadesłane na konkurs po zakończeniu wystawy będą eksponowane w kraju i za granicą, a następnie zwrócone uczestnikom konkursu do końca 2025 r. Prosimy autorów o zgłaszanie do biura Satyrykonu (satyrykon@lck.art.pl) wszelkich zmian adresowych – adres zwrotny / telefon / e-mail.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania, wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji dla celów reklamowych, zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu w formie katalogu SATYRYKONU oraz innych wydawnictw realizowanych przez Satyrykon.
 2. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów i zostaną włączone do zbiorów Galerii Satyrykonu.
 3. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu są organizatorzy wystawy.
 4. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na warunki niniejszego regulaminu oraz na upowszechnianie wizerunku Autora w katalogu wystawy pokonkursowej.
 5. Organizatorem Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2024 jest LEGNICKIE CENTRUM KULTURY (+4876 72-33-700; e-mail: satyrykon@lck.art.pl) – 59 220 Legnica, Chojnowska 2.


t e r m i n a r z

 • zamknięcie przyjmowania prac 5 I 2024 r., godz. 11:59 czasu polskiego
 • informacja o zakwalifikowaniu prac do II etapu
  konkursu: do 25 I 2024 r., na stronie www.satyrykon.pl
 • nadsyłanie oryginałów prac zakwalifikowanych do
  II etapu: do 5 III 2024 r.
 • posiedzenie Jury 9-10 III 2024 r.
 • ogłoszenie wyników do dnia 11 III 2024 r.
 • wystawa konkursowa  VI – VIII 2024 r.
 • zwrot prac po cyklu wystaw do 31 XII 2025 r.