Konkursy

26. Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny ph. OLIMPIADA / The 26th International Open Cartoon Contest OLYMPICS

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry WINNICA ogłaszają 26. Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny. Hasłem tegorocznego konkursu jest OLIMPIADA.Rok 2024 jest rokiem letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu czyli potocznie mówiąc olimpiady.
Jest to doniosłe wydarzenie dla całego świata sportu, które pod każdą szerokością geograficzną może stać się wdzięcznym tematem dla satyry rysunkowej . Organizatorzy Konkursu wykorzystali tę inspirację i proponują w tym roku powyższy temat.

Olimpiada to cytując za słownikiem W. Doroszewskiego:

–  «starogreckie igrzyska sportowe ku czci Zeusa»

–  «międzynarodowe zawody sportowe organizowane co cztery lata przez różne państwa»

–  «czteroletni okres pomiędzy starogreckimi igrzyskami, będący jednostką rachuby czasu w starożytnej Grecji»

– «konkurs z różnych dziedzin wiedzy organizowany corocznie dla uczniów»

Interpretacją tegorocznego hasła może stać się różnorodne rozumienie „olimpiady”, potoczne współczesne, pierwotne starogreckie. Wszędzie będzie chodziło o współzawodnictwo. Rywalizować będą rysownicy rysując rywalizację.

Organizatorzy Konkursu zapraszają więc do pojedynku mistrzów w tej wymagającej talentu, bystrości, dowcipu konkurencji.

Na rysunki czekamy do 31 maja.

Nagrody:

Grand Prix – 5000 PLN

I nagroda – 4000 PLN

II nagroda – 3000 PLN

III nagroda – 2000 PLN

Szczegółowe warunki uczestnictwa w 25. Otwartym Międzynarodowym Konkursie na Rysunek Satyryczny ph. Jubileusz znajdziecie poniżej.

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszenia

Rules and Regulations

Application Card

 Więcej informacji na stronie

http://www.satyryczny.norwid.net.pl/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „KARPIK”
Niemodlin, Polska

§ 1
Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki oraz zasady przeprowadzenia Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „KARPIK” (zwanego dalej Konkursem).
§ 2

 1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych bez względu na miejsce zamieszkania.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
  § 3
  Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
  § 4
 4. Zgłoszenie udziału w konkursie polega na przesłaniu Organizatorowi oryginalnej wersji odręcznego rysunku o tematyce: ryby, rybacy, połowy w sieci itp., spełniającego warunki określone niniejszym Regulaminem.
 5. W Konkursie biorą udział rysunki w rozmiarze nie przekraczającym formatu A3.
 6. Każdy z uczestników Konkursu ma prawo do zaprezentowania maksymalnie dwóch prac.
 7. Każda z prac powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób: rok powstania pracy, imię i nazwisko autora, kraj oraz adres e-mail. Laureaci konkursu przekażą Organizatorowi dodatkowe informacje niezbędne do przekazania im nagrody: numer rachunku bankowego, adres zamieszkania i inne wynikające z przepisów skarbowych, po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Organizatora.
 8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4, jest dobrowolne, jednak niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu. Ich podanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych, a niepodanie przedmiotowych danych będzie w konsekwencji powodowało wykluczenie uczestnika i nadesłanych przez niego prac z Konkursu.
 9. Zgłoszona praca musi być autorstwa Uczestnika. Akceptując Regulamin Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej do Konkursu pracy i przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do korzystania i rozporządzania zgłoszoną pracą.
 10. Prace przesłane do udziału w Konkursie niespełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie nie będą uwzględniane w Konkursie.
  § 5
 11. Konkurs ogłaszany jest przez Organizatora corocznie, najpóźniej do 1 marca danego roku kalendarzowego, i trwa do 30 listopada tego samego roku.
 12. Prace należy nadsyłać w opakowaniu zapobiegającym ich uszkodzeniu.
 13. Organizatorzy nie odpowiadają za straty i uszkodzenia powstałe w trakcie transportu prac.
 14. Prace konkursowe mogą być nadsyłane od dnia ogłoszenia konkursu do 30 września tego samego roku. Termin nadsyłania prac upływa 30 września. Liczy się data wpływu do organizatora.
 15. Prace z dopiskiem „Karpik” na kopercie należy posyłać na adres:
  Ośrodek Kultury w Niemodlinie ul. M. Reja 1 49-100 Niemodlin Poland
  § 6
 16. Wybór zwycięskich prac dokonywany jest w oparciu o następujące kryteria:
  1) pomysł zgodny z tematyką konkursu,
  2) technika wykonania.
 17. Wyboru zwycięskich prac dokonuje Jury, którego skład zostanie podany do publicznej wiadomości po zakończeniu jego prac. Przewodniczącym Jury, o ile jest to możliwe ze względów organizacyjnych, jest laureat nagrody Grand Prix ostatniej przeprowadzonej edycji Konkursu.
 18. Wyłonienie zwycięzcy konkursu w danym roku nastąpi w pierwszej połowie października tego roku spośród prac spełniających kryteria niniejszego Regulaminu.
 19. Wynik Konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie www.okniemodlin.org
 20. Zwycięzcy Konkursu otrzymują nagrody określone w §7.
  § 7
 21. Nagrodami w Konkursie są:
  1) Grand Prix – 2.800 zł brutto
  2) trzy nagrody główne – każda po 1.150 zł brutto
 22. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody lub wyróżnienia w dowolnie ustalonej przez siebie formie lub wysokości.
 23. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 24. Przekazanie nagrody głównej może nastąpić w siedzibie organizatora po uprzednim zgłoszeniu się zwycięzcy konkursu podczas gali wręczenia nagród lub może być wysłana pocztą na adres domowy zwycięzcy .
 25. W razie niezgłoszenia się Uczestnika po odbiór nagrody zostanie ona przekazana na adres zwycięzcy konkursu lub konto bankowe.
 26. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, koszt wysyłki nagród ponosi zwycięzca konkursu. Koszt wysyłki zostanie potrącony z uzyskanej nagrody.
  § 8
 27. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zwycięzcy Konkursu w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 28. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiowa, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Koszt podatku nagród pokrywają zdobywcy nagród.
 29. Organizator wypłaci nagrodę konkursową a także pobierze od zwycięzcy Konkursu stosowną kwotę zryczałtowanego podatku od wygranej w Konkursie i odprowadzi ją na konto właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  § 9
 30. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi Organizator uzyskuje licencję niewyłączną na czas nieoznaczony upoważniającą go do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystania na stronie internetowej organizatora,
  b) wystawienia pracy w ramach wystawy pokonkursowej,
  c) umieszczenia reprodukcji pracy w katalogach prezentujących prace konkursowe, które będą dystrybuowane przez Organizatora do celów promocyjnych Konkursu.
 31. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji:
  1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu techniką drukarską i cyfrową; 2) w zakresie rozpowszechniania utworu – poprzez publiczne wystawienie oraz udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności umieszczanie w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora.
 32. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi własność rysunku przechodzi na Organizatora.
  § 10
 33. Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 34. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają wyłącznie charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
  § 11
 35. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, udziału w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkód tym spowodowanych.
 36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
 37. Nagrodzonym Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 38. Zwycięzca Konkursu może zrzec się nagrody w formie pisemnej, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek inny ekwiwalent.
  § 12
  Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora Konkursu i jest ostateczna.
  § 13
  Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu lub jego pracę konkursową w przypadku nie przestrzegania przez Uczestnika przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
  § 14
 39. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 40. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników.
 41. Tekst oraz zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie www.okniemodlin.org.
  § 15
  W związku z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych, organizator konkursu, będący jednocześnie administratorem danych osobowych, zamieszcza, w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
  Zał. nr 1 do Regulaminu Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „KARPIK”
  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej
  Organizacja Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „KARPIK”
  Niemodlin, Polska
 42. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej, z siedzibą w Niemodlinie, ul. Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin, tel./fax: (+48)774606096, e-mail: sekretariat@okniemodlin.org, http://www.okniemodlin.org
 43. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Marzena Haniecka tel:774606096, e-mail: sekretariat@okniemodlin.org
 44. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, w zakresie organizacji Międzynarodowego Konkursu Satyrycznego „KARPIK”.
  Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:
  a. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
 45. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: odbiorca publiczny informowany poprzez publikacje administratora oraz środki społecznego przekazu (Internet – w tym media społecznościowe, radio prasa telewizja) oraz jury przedmiotowego konkursu. Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:
 46. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, tj. do czasu rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu oraz dodatkowo, w odniesieniu do imion, nazwisk i wizerunków uczestników konkursu, przez okres publikacji tych danych.
 47. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, gdy – i w zakresie, w jakim – jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora.
 48. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 49. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 50. Podanie Państwa danych osobowych:
  a. nie jest wymogiem ustawowym,
  b. jest wymogiem umownym ale nie jest warunkiem zawarcia umowy.
  Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne.
  Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, uniemożliwia udział w przedmiotowym konkursie.
 51. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 52. Państwa dane osobowe nie są profilowane.