Sprawozdania

Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków SPAK odbytego 17.01.2018 r. w Warszawie

 

1. Otwarcie Zebrania oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

Otwarcie

Zebranie otworzył Prezes SPAK, kol. Witold Mysyrowicz. Powitał wszystkich zebranych i przystąpił do realizacji

projektu Porządku Zebrania.

 

Wybór Przewodniczącego Zebrania

Prezes Mysyrowicz na poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Zebrania. Zgłoszono kandydaturę

Witolda Mysyrowicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Prezes poddał

kandydaturę pod głosowanie. Za było 15 głosów, nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Prezes

Mysyrowicz stwierdził, że kol. Witold Mysyrowicz został wybrany na Przewodniczącego Zebrania.

Wybór Sekretarza Zebrania

Następnie przystąpiono do wyboru Sekretarza Zebrania. Prezes Mysyrowicz zaproponował kandydaturę Dariusza

Pietrzaka. Innych kandydatur nie zgłoszono. Kol. Pietrzak wyraził zgodę na kandydowanie. W głosowanie kol.

Pietrzak uzyskał 16 głosów za, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Prezes Mysyrowicz stwierdził,

że Sekretarzem Zebrania wybrany został kol. Dariusz Pietrzak.

 

2. Zatwierdzenie Porządku Zebrania oraz Regulaminu Zebrania

Zatwierdzenie Porządku Zebrania

Przewodnictwo zebrania objął kol. Jacek Frankowski. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Porządku

Dziennego. Za było 17 głosów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że

Porządek Dzienny Zebrania został przyjęty.

  

Zatwierdzenie Regulaminu Zebrania

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt Regulaminu Zebrania. Za było 17 głosów, nikt nie był

przeciw i nikt wstrzymał się od głosu. Przewodniczący Zebrania stwierdził, że Regulamin Zebrania został przyjęty.

  

3. Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków

Wybór Komisji Mandatowej

Do Komisji mandatowej zaproponowano kolegów Michała Graczyka i Arkadiusza Maniuka. Obaj wyrazili zgodę na

kandydowanie. Następnie Przewodniczący Zebrania poddał kandydatury pod głosowanie. Za oboma kandydaturami

padło po 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, w obu głosowaniach był jeden głos wstrzymujący się. Przewodniczący

stwierdził, że Komisja Mandatowa została wybrana w zaproponowanym składzie.

 

 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

Do komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano kolegów Tomasza Niewiadomskiego i Janusza Markiewicza.

Obaj wyrazili zgodę na kandydowanie. Następnie Przewodniczący Zebrania poddał kandydatury po głosowanie.

Za oboma kandydaturami padło po 17 głosów za, nikt nie był przeciw. W obu przypadkach były po jednym głosie

wstrzymujące się. Przewodniczący Zebrania stwierdził, że Komisja Uchwał Wniosków została wybrana

w zaproponowanym składzie.

 

4. Wystąpienie Dyrektora Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie.

Punkt nie został zrealizowany z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność Elżbiety Laskowskiej.

 

5. Sprawozdania Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Zarządu

Prezes ustępującego Zarządu SPAK, Witold Mysyrowicz odniósł się do niektórych fragmentów Sprawozdania

Zarządu SPAK, które w całości zostało doręczone członkom SPAK przed zebraniem.

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Mrozowski odczytał Sprawozdanie Komisji.

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Wiesław Lipecki odczytał Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

   6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

Przewodniczący Komisji, Michał Graczyk, odczytał Sprawozdanie Komisji Mandatowej. Zgodnie z nim zebranie jest

prawomocne i wszystkie jego uchwały są prawomocne.

  7. Dyskusja

Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusje. Główne wątki z dyskusji, to:

– Powrót do tradycji Salonów SPAK; brak tematu, brak selekcji, po jednej pracy. Najlepiej organizowanych

w Muzeum Karykatury (S. Łuczyński)

– Sprawa składek członkowskich:

– wniosek by osoby nie płacące zostały usunięte ze SPAK-u (J. Mrozowski)

– wniosek przeciwny, by w perspektywie udziału SPAK w podziale wpływów z publikacji, w ramach

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi przez ZPAP, nie ograniczać liczby członków SPAK

(J. Frankowski)

– Propozycja by rozważyć powołanie Fundacji Satyry Polskiej, która mogłaby pozyskiwać  środki na działanie

SPAK-u. (Mysyrowicz). Propozycja nie została dobrze przyjęta i wniosek upadł.

– Stwierdzono, że eventy, takie jak robi Muzeum, z rysowaniem na żywo na błoniach pod zamkiem, SPAK

może robić sam (J. Mrozowski).

– D. Łabędzki stwierdził, że nie ma miejsca gdzie można by sprzedawać wydawnictwa, prace i kalendarze.

– Wniosek by  wzmóc inicjatywy lokalne przy wsparciu lokalnych sponsorów (W. Mysyrowicz)

– Uwaga, ze pozyskiwanie sponsorów opierać się powinno na osobistej znajomości potencjalnych sponsorów,

co ułatwia kontakty (J. Frankowski)

– Wystawy SPAK powinny odbywać się w Muzeum Karykatury (J. Mrozowski)

– Głos polemiczny w tej sprawie, że wtedy wystawy te należy planować i zgłaszać Muzeum z kilkuletnim

wyprzedzeniem, ze względu na plany wystawowe Muzeum (W. Mysyrowicz)

– Uwaga, że bardzo dobrą inicjatywą Muzeum Karykatury, jest prezentacja wystaw czasowych w witrynie

przy schodach ruchomych w Warszawie (J. Markiewcz)

– Wniosek by poszukiwać w różnych miejscowościach lokali gastronomicznych chętnych do prezentacji

rysunków satyrycznych (J. Mrozowski)

– Wniosek by na stronie internetowej SPAK zamieścić linki do stron autorskich rysowników

– Wniosek by poszukiwać w obiektach użyteczności publicznej miejsc na reklamę rysunku satyrycznego

(J. Mrozowski)

– Prezes SPAK Witold Mysyrowicz wyjaśnił przyczynę dla której nie przysłane zostały nowe plastikowe

legitymacje członkowskie SPAK (będą rozesłane w terminie późniejszym)

– SPAK powinien proponować różnym firmom udział w kampaniach reklamowych

– Reklamy SPAK-u w instytucjach kulturalnych

– Należy jakoś uaktywnić, mało dotąd aktywnych członków SPAK-u, by brali udział w imprezach

 

8. Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia (lub nie)

   absolutorium ustępującemu Zarządowi

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 1 w sprawie udzielenia absolutorium

ustępującemu Zarządowi. Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się.

9. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa SPAK, do Zarządu, Sądu Koleżeńskiego

i Komisji Rewizyjnej SPAK

Zgłaszanie kandydatur na Prezesa SPAK:

Na Prezesa SPAK zgłoszono dwie kandydatury: Dariusza Łabędzkiego i Witolda Mysyrowicza, przy czym

Dariusz Łabędzki nie wyraził zgody na kandydowanie.

 

Zgłaszanie kandydatur do Zarządu SPAK:

Do Zarządu SPAK zgłoszono następujące kandydatury: Marek Gliwa, Michał Graczyk. Dariusz Łabędzki,

Sławomir Łuczyński, Arkadiusz Maniuk, Janusz Mrozowski, Dariusz Pietrzak.

 

Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej SPAK:

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydatury: Henryk Cebula, Wiesław Lipecki, Tomasz Niewiadomski,

Tomasz Rzeszutek.

 

Zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego SPAK:

Do Sądu Koleżeńskiego zgłoszono kandydatury: Adam Jurkowski, Janusz Markiewicz, Jakub Wiejacki.

 

10. Wybór Komisji Skrutacyjnej

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury Jacka Frankowskiego i Bogumiła Wtorkiewicza. Obaj wyrazili

zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Zebrania poddał kandydatury pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 uprawnionych członków SPAK. Obaj kandydaci uzyskali po 15 głosów za, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący Zebrania stwierdził, że Komisja Skrutacyjna wybrana została w zaproponowanym składzie.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania w wyborach

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 2 w sprawie trybu głosowania w wyborach.

Za przyjęciem Uchwały o tajnym trybie głosowania było 14 głosów, na 15 głosujących, jedna osoba wstrzymała się

od głosu. Przewodniczący Zebrania stwierdził, ze Walne Zebranie zdecydowało o tajnym trybie głosowania w wyborach, za pomocą Kart do głosowania.

 

12. Wybory Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego SPAK

Do pracy przystąpiła Komisja Skrutacyjna. Rozdała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie.

13. Dalszy ciąg dyskusji

Kontynuowano dyskusję, w której głównie pojawiały się wątki pojawiające się już w pierwszej części dyskusji.

 

14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał sprawozdanie Komisji.

 

15. Podjęcie uchwały potwierdzającej prawidłowy wybór do organów wybieralnych SPAK-u

Przewodniczący Zebrania podziękował za Sprawozdanie i zadał pytanie uczestnikom Zebrania, czy ktoś ma jakieś

uwagi czy zastrzeżenia do sposobu wyboru władz SPAK, a tym samym do wyników wyborów. Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący poddał następnie pod głosowanie projekt uchwały potwierdzającej prawidłowy wybór organów

wybieralnych SPAK. Za uchwała głosowało 16 osób, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Przewodniczący

Zebrania stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

16. Zebrania konstytuujące nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński SPAK

Przewodniczący Zebrania zaprosił członków wybranych organów SPAK do odbycia krótkich zebrań konstytuujących

i do przedstawienia podziału funkcji w każdym z tych organów

 

17. Ogłoszenie podziału funkcji w nowym Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim SPAK

Prezes SPAK, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego odczytali kolejno

protokóły pierwszych zebrań poszczególnych organów

 

18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i podjęcie Uchwały programowej  w głosowaniu

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał Sprawozdanie Komisji oraz treść projektu Uchwały Programowej. Następnie Przewodniczący Zebrania poddał projekt Uchwały Programowej pod głosowanie. Głosowało 16 członków SPAK. Za oddano 14 głosów, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Przewodniczący Zebrania stwierdził, że Uchwała została przyjęta większością głosów.

 

19. Wystąpienie nowego Prezesa SPAK

Nowy Prezes SPAK Witold Mysyrowicz pogratulował wszystkim wybranym kolegom, podziękował za wybór i zaufanie oraz zadeklarował systematyczną pracę, wraz z całym nowo wybranym Zarządem dla dobra Stowarzyszenia i polskiej sztuki karykatury.

 

20. Zakończenie Zebrania

Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim uczestnikom za udział i aktywność w czasie zebrania, pogratulował nowo wybranym oraz ogłosił zakończenie zebrania.

 

Na tym zebranie zakończono.

 

 

Protokołował                                                                                                    Przewodniczył

Sekretarz Zebrania                                                                                       Przewodniczący Zebrania

            /-/ Dariusz Pietrzak                                                                                          /-/ Witold Mysyrowicz

 

Uchwały Walnego Zebrania SPAK

 

Uchwała nr 1

z dnia 17.01.2018 r.

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków SPAK

w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, przedstawiony w dniu 17.01.2018 r.,

na podstawie paragrafu 28 Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, uchwala się co następuje:

1. Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury za okres:

14.12.2014 -12.12.2017 oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej

SPAK za w/w okres, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków SPAK

udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wyraża jednocześnie uznanie ustępującemu Zarządowi i dziękuje

mu za pracę na rzecz rozwoju polskiej sztuki karykatury w minionej kadencji.

 

 

Sekretarz Zebrania                                                                         Przewodniczący Zebrania

                  /-/ Dariusz Pietrzak                                                                           /-/ Witold Mysyrowicz

 

 

Uchwała nr 2

z dnia 17.01.2018 r.

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków SPAK

w sprawie sposobu głosowania przy wyborze władz SPAK

  I. Wybory Prezesa SPAK.

Walne Zebranie postanawia, że wybory Prezesa SPAK odbędą się:

w głosowaniu tajnym przy użyciu Kart do głosowania

II. Wybory Zarządu SPAK.

Walne Zebranie postanawia, że wybory Zarządu SPAK odbędą się:

w głosowaniu tajnym przy użyciu Kart do głosowania

III. Wybory Komisji Rewizyjnej SPAK.

Walne Zebranie postanawia, że wybory Komisji Rewizyjnej SPAK odbędą się:

w głosowaniu tajnym przy użyciu Kart do głosowania

 

IV. Wybory Sądu Koleżeńskiego SPAK.

Walne Zebranie postanawia, że wybory Sądu Koleżeńskiego SPAK odbędą się:

w głosowaniu tajnym przy użyciu Kart do głosowania

                Sekretarz Zebrania                                                                   Przewodniczący Zebrania

            /-/ Dariusz Pietrzak                                                                      /-/ Witold Mysyrowicz

Uchwała nr 3

z dnia 17.01.2018 r.

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków SPAK

zatwierdzająca wynik wyborów do organów wybieralnych SPAK

„Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków SPAK potwierdza wybór do organów wybieralnych SPAK

stwierdzając, że wybory zostały przeprowadzone zgodnie ze Statutem SPAK, w wyniku których wybrano:

1. Na prezesa SPAK – Witolda Mysyrowicza

2. Do Zarządu SPAK: Marka Gliwę, Michała Graczyka, Dariusza Łabędzkiego, Sławomira Łuczyńskiego,

Janusza Mrozowskiego i Dariusza Pietrzaka

3. Do Komisji Rewizyjnej SPAK: Henryka Cebulę, Wiesława Lipeckiego i Tomasza Rzeszutka

4. Do Sądu Koleżeńskiego SPAK: Adama Jurkowskiego, Janusza Markiewicza i Jakuba Wiejackiego”.

 

Sekretarz Zebrania                                                                         Przewodniczący Zebrania

/-/ Dariusz Pietrzak                                                                          /-/ Witold Mysyrowicz

 

 

Uchwała nr 4, programowa

z dnia 17.01.2018 r.

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków SPAK

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury zobowiązuje

nowe władze Stowarzyszenia do:

 

1. Powrotu do tradycji Salonów SPAK; brak tematu, brak selekcji, po jednej pracy. Najlepiej organizowanych

w Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie

 

2. Zmobilizowania wszystkich (poza zwolnionymi) członków SPAK do opłacania składek członkowskich,

a przy uporczywym niepłaceniu rozważenia usunięcia niepłacących osób ze Stowarzyszenia

 

3. Wzmocnienia inicjatyw lokalnych przy wsparciu lokalnych sponsorów

 

4. Organizacji możliwie dużej liczby wystaw SPAK (poza Salonami) w Muzeum Karykatury im, E. Lipińskiego

w  Warszawie

 

5. Poszukiwania w różnych miejscowościach lokali gastronomicznych chętnych do prezentacji

rysunków satyrycznych

 

6. Zamieszczenia na  stronie internetowej SPAK linków do stron autorskich rysowników

 

7. Poszukiwania w obiektach użyteczności publicznej miejsc na reklamę rysunku satyrycznego

8. Złożenia do KRS o nadanie SPAK-owi statusu Organizacji Pożytku Publicznego

 

 

Sekretarz Zebrania                                                               Przewodniczący Zebrania

/-/ Dariusz Pietrzak                                                                 /-/ Witold Mysyrowicz

 

 

Protokół

z Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków SPAK w dniu 13.12.2014 roku (miejsce zebrania Teatr Rampa – Warszawa)

Otwarcie zebrania, otwarcia dokonał prezes SPAK – Witold Mysyrowicz – na sekretarza zebrania został wybrany Dariusz Pietrzak (dotychczasowy sekretarz SPAK).

Przyjęto porządek dzienny i regulamin zebrania.

Kolega Andrzej Graniak wystąpił z propozycją ograniczenia liczby członków przyszłego Zarządu SPAK do 5 – 7 osób. O wniosek kolegi Graniaka poszerzono dzienny porządek zebrania (za wnioskiem głosowało 25, 2 głosy wstrzymujące).

Zaproponowany porządek zebrania przyjęto jednogłośnie.

W głosowaniu jednogłośnie przyjęto regulamin zebrania.

Do Komisji Mandatowej wybrano kolegów: Michał Graczyka i Tomasza Rzeszutka – jednogłośnie wyłoniono skład komisji.

Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano kolegów: Arkadiusza Maniuka i Kazimierza Napiórkowskiego – jednogłośnie wyłoniono skład komisji.

Z krótkim wystąpieniem do zebranych wystąpiła Elżbieta Laskowska – obecny dyrektor Muzeum Karykatury w Warszawie. Dyrektor zadeklarowała podpisanie nowej, uaktualnionej umowy o współpracy SPAK i Muzeum Karykatury oraz odczytała list intencyjny w sprawie współpracy.

Sprawozdanie z pracy ustępującego Zarządu przedstawił Witold Mysyrowicz, prezes SPAK.

Zmarłych w latach 2011 – 2014 rysowników uczczono minutą ciszy.

Andrzej Graniak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi SPAK.

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego odczytał przewodniczący Bogumił Wtorkiewicz.

Ukonstytuowała się Komisja Mandatowa w składzie: Michał Graczyk – przewodniczący i Tomasz Rzeszutek – członek.

Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi – przy 3 głosach wstrzymujących.

Andrzej Graniak zgłosił propozycję uchwały o zmianach w Statucie SPAK – o przyjmowaniu do SPAK osób spoza twórców rysujących a działających na rzecz  karykatury.

Przedyskutowano propozycję kolegi Graniaka – w głosowaniu nad w/w uchwałą za – 17 głosów, 5 wstrzymujących i 1 przeciw. Uchwałę – zmiany w Statucie przegłosowano.

Zaproponowano zmianę w Statucie:

– paragraf 12 – pkt. a) rozszerzenie, po słowie „karykatury”: „… lub na jej rzecz”

Uchwałę o zmianach w Statucie:

– paragraf 29, ustęp 1 – „Zarząd składa się z 5 – 7 osób i konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu”.

Przegłosowano – 23 głosy za, 1. wstrzymujący.

Zgłoszono 1 kandydaturę na prezesa SPAK – Witolda Mysyrowicza.

Do zarządu zgłoszono 8 kandydatur: Michała Graczyka, Sławomira Łuczyńskiego, Dariusza Łabędzkiego, Kazimierza Napiórkowskiego, Janusza Mrozowskiego, Dariusz Pietrzaka, Arkadiusza Maniuka i Grzegorza Misiaka.

Andrzej Graniak wystąpił z wnioskiem o przeprowadzeniu głosowania w trybie jawnym – wniosek przyjęto jednogłośnie.

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano: Andrzeja Graniaka, Zbigniewa Piszczako i Ryszarda Bażyńskiego.

Głosowanie w sprawie zgłoszonych kandydatur.

Kandydaturę na prezesa SPAK, Witolda Mysyrowicza przyjęto jednogłośnie.

Głosowanie kandydatur do Zarządu SPAK, poszczególni kandydaci otrzymali:

– Michał Graczyk – 21 głosów

– Sławomir Łuczyński – 22 głosy

– Dariusz Łabędzki – 20 głosów

– Kazimierz Napiórkowski -15 głosów

– Dariusz Pietrzak – 20 głosów

– Janusz Mrozowski – 12 głosów

– Arkadiusz Maniuk – 15 głosów

– Grzegorz Misiak – 7 głosów.

Głosowanie en block w sprawie Składu Komisji Rewizyjnej w składzie: Janusz Mrozowski, Grzegorz Misiak i Marek Gliwa – za 23 głosy, 1 wstrzymujący.

Sąd Koleżeński w składzie: Tomasz Rzeszutek, Wiesław Lipecki i Adam Jurkowski -głosowanie en block w sprawie składu Sądu Koleżeńskiego – 23 głosy za, 1 wstrzymujący się.

Dyskusja.

Andrzej Graniak docenił możliwość ponownej współpracy z Muzeum Karykatury, poruszył kwestię przekazywania prac do zbiorów Muzeum Karykatury. Janusz Mrozowski poruszył kwestię płacenia składek i sposobu mobilizacji członków SPAK do uiszczania składek.

Ukonstytuował się Zarząd SPAK w składzie:

Witold Mysyrowicz – prezes SPAK

Dariusz Łabędzki – wiceprezes SPAK

Sławomir Łuczyński – wiceprezes SPAK

Arkadiusz Maniuk – skarbnik SPAK

Dariusz Pietrzak –sekretarz SPAK

Michał Graczyk – członek zarządu

Kazimierz Napiórkowski – członek zarządu.

Ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna SPAK w składzie:

Janusz Mrozowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marek Gliwa – sekretarz Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Misiak – członek Komisji Rewizyjnej.

Ukonstytuował się Sąd Koleżeński w składzie:

Wiesław Lipecki – przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Tomasz Rzeszutek – sekretarz Sądu Koleżeńskiego

Adam Jurkowski – członek Sądu Koleżeńskiego.

Po ogłoszeniu nowego składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego SPAK miała miejsce dyskusja:

Dariusz Łabędzki przypomniał ideę stworzenia internetowej gazety, z pracami rysowników skupionych w SPAK i sensowność akcentowania członkostwa w SPAK na autorskich stronach rysowników.

Wystąpienie nowego prezesa SPAK Witolda Mysyrowicza.

Na tym zebranie zakończono.

 

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, z dnia 3.12.2011, które odbyło się w Warszawie, w Muzeum Karykatury

Wybór przewodniczącego zebrania – został nim Witold Mysyrowicz.
Na sekretarza zebrania został wybrany Dariusz Pietrzak.
Przyjęcie regulaminu zebrania.
Odczytanie porządku zebrania – przyjęte jednogłośnie.
Wybór komisji mandatowo-regulaminowej – członkami komisji wybrani zostali: Michał Graczyk i Adam Jurkowski.
Prezes SPAK – Andrzej Graniak – odczytał sprawozdanie (które sporządził) z prac ustępującego Zarządu (w latach 2008 – 2011).
Podziękowanie nowemu dyrektorowi Muzeum Karykatury – Zygmuntowi Zaradkiewiczowi – za dobry początek współpracy ze SPAK.
Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej, w jej imieniu, przedstawił wiceprzewodniczący Komisji – Henryk Cebula. Komisja nie znalazła rażących uchybień w działalności Zarządu SPAK i wniosła o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przedstawił Bogumił Wtorkiewicz – przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
Komisja mandatowa w składzie: Michał Graczyk (przewodniczący) i Adam Jurkowski (członek) po przeliczeniu wydanych mandatów uznała walne zebranie członków SPAK za prawomocne.
Dyskusja
Głos zabrał przewodniczący zebrania – Witold Mysyrowicz, który przedstawił sylwetki rysowników, którzy odeszli. A są nimi: Stanisław Dąbrowski (zm. 7.03.2011), Eugeniusz Rzeżucha (zm. 12.10.2011) i Juliusz Puchalski (zm. 12.11.2011). Pamięć o zmarłych rysownikach uczczono minutą ciszy.
Jacek Frankowski zadeklarował wycofanie swojej osoby z kandydowania do nowych władz SPAK. Jednocześnie Jacek Frankowski potwierdził chęć pracy na rzecz SPAK.
Witold Mysyrowicz zaproponował podjęcie uchwały o nadaniu Jackowi Frankowskiemu tytułu honorowego prezesa SPAK – w dowód zasług i uznania jego pracy na rzecz SPAK.
Radun Bator zaproponował przyjęcie uchwały przez aklamację – walne zebranie członków SPAK dokonało przyjęcia uchwały przez aklamację.
Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Dotychczasowy prezes SPAK Andrzej Graniak podziękował zebranym za współpracę w mijającej kadencji.
Głosowanie z sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi: 18 głosów za,, 0 przeciw, 2 wstrzymało się.
Walne zebranie członków SPAK udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi za lata 2008 – 2011.
Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego: 19 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Zgłaszanie kandydatur na prezesa SPAK.
Zgłoszono kandydaturę Witolda Mysyrowicza, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Radun Bator zgłosił wniosek o wyborze prezesa w trybie jawnym – wniosek przyjęto.
Głosowanie jawne w sprawie wyboru nowego prezesa SPAK – 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
Krótkie wystąpienie nowego prezesa SPAK, Witolda Mysyrowicza, na lata 2011 – 2014.
Wystąpienie nowego dyrektora Muzeum Karykatury – Zygmunta Zaradkiewicza – deklaracja współpracy ze SPAK, przedstawienie założeń konkursów: „Piłka w grze” i konkursu na „rysunek miesiąca” i „rysunek roku”.
Kontynuacja zgłoszeń kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Zgłoszono wniosek o składzie Sądu Koleżeńskiego w ilości 4 osób, głosowanie: za 19, przeciw 0, wstrzymujący 1. Uchwałę o liczbowym składzie Sądu Koleżeńskiego przyjęto.
Zatwierdzono skład komisji skrutacyjnej w składzie: Jacek Frankowski (przewodniczący) i Janusz Popławski (członek).
Zebranie uchwaliło tryb tajny przy wyborach kandydatów do nowego Zarządu a jawny do Komisji Rewizyjnej (głosowanie: 18 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się) i Sądu Koleżeńskiego (głosowanie: 19 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się).
Głosowanie kandydatur – w trybie tajnym – do nowego zarządu. Komisja skrutacyjna udaje się do osobnego pomieszczenia w celu policzenia głosów. Ciąg dalszy dyskusji.
Dyskusja nad obchodami 25-lecia SPAK. Głos zabrali: Dariusz Łabędzki, Radun Bator, Grzegorz Misiak, Sławomir Łuczyński, Andrzej Graniak.
Komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania kandydatur do Zarządu SPAK. Do zarządu wybrani zostali: Dariusz Pietrzak, Sławomir Łuczyński, Dariusz Łabędzki, Arkadiusz Maniuk, Michał Graczyk i Wiesław Zięba. Przerwa w obradach – w celu ukonstytuowania się nowych władz SPAK.

Ogłoszenie podziału funkcji w nowych władzach SPAK:

Zarząd SPAK:
prezes SPAK – Witold Mysyrowicz
wiceprezes SPAK – Dariusz Łabędzki
wiceprezes SPAK – Sławomir Łuczyński
skarbnik SPAK – Arkadiusz Maniuk
sekretarz SPAK – Dariusz Pietrzak
członek zarządu SPAK – Michał Graczyk
członek zarządu SPAK – Wiesław Zięba

Komisja Rewizyjna:
przewodniczący Komisji Rewizyjnej SPAK – Andrzej Graniak
wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej SPAK – Henryk Cebula
sekretarz Komisji Rewizyjnej SPAK – Waldemar Rukść.
Sąd Koleżeński:
przewodniczący Sądu Koleżeńskiego SPAK – Bogumił Wtorkiewicz
wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego SPAK – Kazimierz Napiórkowski
sekretarz Sądu Koleżeńskiego SPAK – Krzysztof Konopelski
członek Sądu Koleżeńskiego SPAK – Adam Jurkowski.

Zakończenie walnego zebrania członków SPAK.
Protokół sporządził Dariusz Pietrzak.