»

Sprawozdania

Protokół

z Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków SPAK w dniu 13.12.2014 roku (miejsce zebrania Teatr Rampa – Warszawa)

Otwarcie zebrania, otwarcia dokonał prezes SPAK – Witold Mysyrowicz – na sekretarza zebrania został wybrany Dariusz Pietrzak (dotychczasowy sekretarz SPAK).

Przyjęto porządek dzienny i regulamin zebrania.

Kolega Andrzej Graniak wystąpił z propozycją ograniczenia liczby członków przyszłego Zarządu SPAK do 5 – 7 osób. O wniosek kolegi Graniaka poszerzono dzienny porządek zebrania (za wnioskiem głosowało 25, 2 głosy wstrzymujące).

Zaproponowany porządek zebrania przyjęto jednogłośnie.

W głosowaniu jednogłośnie przyjęto regulamin zebrania.

Do Komisji Mandatowej wybrano kolegów: Michał Graczyka i Tomasza Rzeszutka – jednogłośnie wyłoniono skład komisji.

Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano kolegów: Arkadiusza Maniuka i Kazimierza Napiórkowskiego – jednogłośnie wyłoniono skład komisji.

Z krótkim wystąpieniem do zebranych wystąpiła Elżbieta Laskowska – obecny dyrektor Muzeum Karykatury w Warszawie. Dyrektor zadeklarowała podpisanie nowej, uaktualnionej umowy o współpracy SPAK i Muzeum Karykatury oraz odczytała list intencyjny w sprawie współpracy.

Sprawozdanie z pracy ustępującego Zarządu przedstawił Witold Mysyrowicz, prezes SPAK.

Zmarłych w latach 2011 – 2014 rysowników uczczono minutą ciszy.

Andrzej Graniak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi SPAK.

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego odczytał przewodniczący Bogumił Wtorkiewicz.

Ukonstytuowała się Komisja Mandatowa w składzie: Michał Graczyk – przewodniczący i Tomasz Rzeszutek – członek.

Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi – przy 3 głosach wstrzymujących.

Andrzej Graniak zgłosił propozycję uchwały o zmianach w Statucie SPAK – o przyjmowaniu do SPAK osób spoza twórców rysujących a działających na rzecz  karykatury.

Przedyskutowano propozycję kolegi Graniaka – w głosowaniu nad w/w uchwałą za – 17 głosów, 5 wstrzymujących i 1 przeciw. Uchwałę – zmiany w Statucie przegłosowano.

Zaproponowano zmianę w Statucie:

- paragraf 12 – pkt. a) rozszerzenie, po słowie „karykatury”: „… lub na jej rzecz”

Uchwałę o zmianach w Statucie:

- paragraf 29, ustęp 1 – „Zarząd składa się z 5 – 7 osób i konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu”.

Przegłosowano – 23 głosy za, 1. wstrzymujący.

Zgłoszono 1 kandydaturę na prezesa SPAK – Witolda Mysyrowicza.

Do zarządu zgłoszono 8 kandydatur: Michała Graczyka, Sławomira Łuczyńskiego, Dariusza Łabędzkiego, Kazimierza Napiórkowskiego, Janusza Mrozowskiego, Dariusz Pietrzaka, Arkadiusza Maniuka i Grzegorza Misiaka.

Andrzej Graniak wystąpił z wnioskiem o przeprowadzeniu głosowania w trybie jawnym – wniosek przyjęto jednogłośnie.

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano: Andrzeja Graniaka, Zbigniewa Piszczako i Ryszarda Bażyńskiego.

Głosowanie w sprawie zgłoszonych kandydatur.

Kandydaturę na prezesa SPAK, Witolda Mysyrowicza przyjęto jednogłośnie.

Głosowanie kandydatur do Zarządu SPAK, poszczególni kandydaci otrzymali:

- Michał Graczyk – 21 głosów

- Sławomir Łuczyński – 22 głosy

- Dariusz Łabędzki – 20 głosów

- Kazimierz Napiórkowski -15 głosów

- Dariusz Pietrzak – 20 głosów

- Janusz Mrozowski – 12 głosów

- Arkadiusz Maniuk – 15 głosów

- Grzegorz Misiak – 7 głosów.

Głosowanie en block w sprawie Składu Komisji Rewizyjnej w składzie: Janusz Mrozowski, Grzegorz Misiak i Marek Gliwa – za 23 głosy, 1 wstrzymujący.

Sąd Koleżeński w składzie: Tomasz Rzeszutek, Wiesław Lipecki i Adam Jurkowski -głosowanie en block w sprawie składu Sądu Koleżeńskiego – 23 głosy za, 1 wstrzymujący się.

Dyskusja.

Andrzej Graniak docenił możliwość ponownej współpracy z Muzeum Karykatury, poruszył kwestię przekazywania prac do zbiorów Muzeum Karykatury. Janusz Mrozowski poruszył kwestię płacenia składek i sposobu mobilizacji członków SPAK do uiszczania składek.

Ukonstytuował się Zarząd SPAK w składzie:

Witold Mysyrowicz – prezes SPAK

Dariusz Łabędzki – wiceprezes SPAK

Sławomir Łuczyński – wiceprezes SPAK

Arkadiusz Maniuk – skarbnik SPAK

Dariusz Pietrzak –sekretarz SPAK

Michał Graczyk – członek zarządu

Kazimierz Napiórkowski – członek zarządu.

Ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna SPAK w składzie:

Janusz Mrozowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marek Gliwa – sekretarz Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Misiak – członek Komisji Rewizyjnej.

Ukonstytuował się Sąd Koleżeński w składzie:

Wiesław Lipecki – przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Tomasz Rzeszutek – sekretarz Sądu Koleżeńskiego

Adam Jurkowski – członek Sądu Koleżeńskiego.

Po ogłoszeniu nowego składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego SPAK miała miejsce dyskusja:

Dariusz Łabędzki przypomniał ideę stworzenia internetowej gazety, z pracami rysowników skupionych w SPAK i sensowność akcentowania członkostwa w SPAK na autorskich stronach rysowników.

Wystąpienie nowego prezesa SPAK Witolda Mysyrowicza.

Na tym zebranie zakończono.

 

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, z dnia 3.12.2011, które odbyło się w Warszawie, w Muzeum Karykatury

Wybór przewodniczącego zebrania – został nim Witold Mysyrowicz.
Na sekretarza zebrania został wybrany Dariusz Pietrzak.
Przyjęcie regulaminu zebrania.
Odczytanie porządku zebrania – przyjęte jednogłośnie.
Wybór komisji mandatowo-regulaminowej – członkami komisji wybrani zostali: Michał Graczyk i Adam Jurkowski.
Prezes SPAK – Andrzej Graniak – odczytał sprawozdanie (które sporządził) z prac ustępującego Zarządu (w latach 2008 – 2011).
Podziękowanie nowemu dyrektorowi Muzeum Karykatury – Zygmuntowi Zaradkiewiczowi – za dobry początek współpracy ze SPAK.
Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej, w jej imieniu, przedstawił wiceprzewodniczący Komisji – Henryk Cebula. Komisja nie znalazła rażących uchybień w działalności Zarządu SPAK i wniosła o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przedstawił Bogumił Wtorkiewicz – przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
Komisja mandatowa w składzie: Michał Graczyk (przewodniczący) i Adam Jurkowski (członek) po przeliczeniu wydanych mandatów uznała walne zebranie członków SPAK za prawomocne.
Dyskusja
Głos zabrał przewodniczący zebrania – Witold Mysyrowicz, który przedstawił sylwetki rysowników, którzy odeszli. A są nimi: Stanisław Dąbrowski (zm. 7.03.2011), Eugeniusz Rzeżucha (zm. 12.10.2011) i Juliusz Puchalski (zm. 12.11.2011). Pamięć o zmarłych rysownikach uczczono minutą ciszy.
Jacek Frankowski zadeklarował wycofanie swojej osoby z kandydowania do nowych władz SPAK. Jednocześnie Jacek Frankowski potwierdził chęć pracy na rzecz SPAK.
Witold Mysyrowicz zaproponował podjęcie uchwały o nadaniu Jackowi Frankowskiemu tytułu honorowego prezesa SPAK – w dowód zasług i uznania jego pracy na rzecz SPAK.
Radun Bator zaproponował przyjęcie uchwały przez aklamację – walne zebranie członków SPAK dokonało przyjęcia uchwały przez aklamację.
Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Dotychczasowy prezes SPAK Andrzej Graniak podziękował zebranym za współpracę w mijającej kadencji.
Głosowanie z sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi: 18 głosów za,, 0 przeciw, 2 wstrzymało się.
Walne zebranie członków SPAK udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi za lata 2008 – 2011.
Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego: 19 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Zgłaszanie kandydatur na prezesa SPAK.
Zgłoszono kandydaturę Witolda Mysyrowicza, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Radun Bator zgłosił wniosek o wyborze prezesa w trybie jawnym – wniosek przyjęto.
Głosowanie jawne w sprawie wyboru nowego prezesa SPAK – 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
Krótkie wystąpienie nowego prezesa SPAK, Witolda Mysyrowicza, na lata 2011 – 2014.
Wystąpienie nowego dyrektora Muzeum Karykatury – Zygmunta Zaradkiewicza – deklaracja współpracy ze SPAK, przedstawienie założeń konkursów: „Piłka w grze” i konkursu na „rysunek miesiąca” i „rysunek roku”.
Kontynuacja zgłoszeń kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Zgłoszono wniosek o składzie Sądu Koleżeńskiego w ilości 4 osób, głosowanie: za 19, przeciw 0, wstrzymujący 1. Uchwałę o liczbowym składzie Sądu Koleżeńskiego przyjęto.
Zatwierdzono skład komisji skrutacyjnej w składzie: Jacek Frankowski (przewodniczący) i Janusz Popławski (członek).
Zebranie uchwaliło tryb tajny przy wyborach kandydatów do nowego Zarządu a jawny do Komisji Rewizyjnej (głosowanie: 18 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się) i Sądu Koleżeńskiego (głosowanie: 19 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się).
Głosowanie kandydatur – w trybie tajnym – do nowego zarządu. Komisja skrutacyjna udaje się do osobnego pomieszczenia w celu policzenia głosów. Ciąg dalszy dyskusji.
Dyskusja nad obchodami 25-lecia SPAK. Głos zabrali: Dariusz Łabędzki, Radun Bator, Grzegorz Misiak, Sławomir Łuczyński, Andrzej Graniak.
Komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania kandydatur do Zarządu SPAK. Do zarządu wybrani zostali: Dariusz Pietrzak, Sławomir Łuczyński, Dariusz Łabędzki, Arkadiusz Maniuk, Michał Graczyk i Wiesław Zięba. Przerwa w obradach – w celu ukonstytuowania się nowych władz SPAK.

Ogłoszenie podziału funkcji w nowych władzach SPAK:

Zarząd SPAK:
prezes SPAK – Witold Mysyrowicz
wiceprezes SPAK – Dariusz Łabędzki
wiceprezes SPAK – Sławomir Łuczyński
skarbnik SPAK – Arkadiusz Maniuk
sekretarz SPAK – Dariusz Pietrzak
członek zarządu SPAK – Michał Graczyk
członek zarządu SPAK – Wiesław Zięba

Komisja Rewizyjna:
przewodniczący Komisji Rewizyjnej SPAK – Andrzej Graniak
wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej SPAK – Henryk Cebula
sekretarz Komisji Rewizyjnej SPAK – Waldemar Rukść.
Sąd Koleżeński:
przewodniczący Sądu Koleżeńskiego SPAK – Bogumił Wtorkiewicz
wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego SPAK – Kazimierz Napiórkowski
sekretarz Sądu Koleżeńskiego SPAK – Krzysztof Konopelski
członek Sądu Koleżeńskiego SPAK – Adam Jurkowski.

Zakończenie walnego zebrania członków SPAK.
Protokół sporządził Dariusz Pietrzak.