«

»

Logo Muzeum Lniarstwa

 

 

Regulamin konkursu na projekt znaku graficznego (logo)
Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

 

 

 1. Informacje Ogólne

 

Organizator: Miasto Żyrardów

 

 1. Konkurs obejmuje opracowanie projektu znaku graficznego (logo) Muzeum Lniarstwa
  im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
  .

 

 1. Przedmiot konkursu:

 

 1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie znaku graficznego (logo), które będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczenie w materiałach promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach i materiałach wydawanych przez Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.
 1. Projekt znaku graficznego logo może mieć dowolną formę graficzną i powinien nawiązywać do historii Miasta Żyrardowa oraz Fabryki Wyrobów Lnianych (która dała początek Miastu), a także zawierać nazwę Muzeum w wersji pełnej: Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie lub w wersji skróconej: Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie.
 2. Projekt nie może obrażać uczuć religijnych, symboli państwowych oraz powinien przestrzegać powszechnie uznane normy moralne.

 

III. Warunki uczestnictwa

 

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby które:

a)      zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia,

b)      złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do znaku graficznego, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz w przypadku osób fizycznych wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), stanowiące pkt. 5 załącznika nr 2 do Regulaminu konkursu.

 1. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie, o którym mowa w lit. b, składają przedstawiciele ustawowi (załącznik nr 2)
 2. Przystępując do konkursu każdy z uczestników Konkursu składa oświadczenie (Załącznik nr 3 do regulaminu) stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
 3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu, którego dotyczy powyższe roszczenie, zrekompensuje Miastu Żyrardów, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko nim roszczeń odszkodowawczych.
 4. Wyłoniony podczas konkursu projekt znaku graficznego staje się własnością Organizatora konkursu,
 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

 

 

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 

 

 1. Projekt znaku graficznego należy składać w następujących formatach:

a) Kolorowy wydruk na sztywnym papierze formatu A4

b) Na nośniku elektronicznym, na płycie CD lub DVD zapisanych w formatach: *PDF, *JPG o wysokiej rozdzielczości oraz w formacie wektorowym z podaniem parametrów graficznych niezbędnych do właściwego użytkowania.

c) Pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty jakości.

 

 1. Każda praca powinna być zakodowana indywidualnym hasłem składającym się z 5 cyfr/liczb.
 2. Do projektu należy dołączyć kopertę, oznaczoną tym samym hasłem wraz z dopiskiem „Konkurs na projekt znaku graficznego Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie”. W kopercie należy umieścić
 • imię  i nazwisko autora / dane podmiotu zgłaszającego projekt
 • adres do korespondencji, telefon, e-mail
 1. Na konkurs można nadsyłać dowolną liczbę projektów. Każdy z nich powinien znajdować się w odrębnym opakowaniu i opatrzony powinien być odrębnym hasłem.
 2. Projekty mogą być dostarczone w opakowaniu zbiorczym/jednej przesyłce.

 

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych:

 

 1. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy:
 • składać w siedzibie Organizatora: Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Żyrardowa, Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1
 • lub przesłać pocztą adres: Urząd Miasta Żyrardowa, 96-300 Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 2, Wydział Promocji i Kultury

w terminie do 24.06.2014 r. z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na projekt znaku graficznego Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie”.

 1. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 2. Miasto nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia projektów powstałych w trakcie przesyłki.
 3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Pracy Konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu.

 

VI. Zasady przyznawania nagród:

 

 1. Wyboru laureata konkursu na projekt znaku graficznego Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Żyrardowa.
 2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000,00 zł brutto (w tym 200,00 zł za przekazanie praw autorskich.) Nagroda podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłonienia laureata konkursu.

 

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu:

 

 1. Planowana data ogłoszenia wyników: 15.07.2014r
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu      Miasta Żyrardowa oraz lokalnych mediach.
  1. Wręczenie nagrody nastąpi w terminie uzgodnionym z laureatem, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Muzeum Lniarstwa – nić łącząca przeszłość z teraźniejszością

 

Miasto zakupiło kilkadziesiąt zabytkowych maszyn wraz z oprzyrządowaniem, pracujących niegdyś w żyrardowskich Zakładach Lniarskich. Stanowią one kompletny park maszynowy, prezentujący najważniejsze elementy procesu obróbki surowca włókienniczego i produkcji tkanin. Maszyny eksponowane będą w organizowanym właśnie Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie.

Zakup zrealizowany został w ramach projektu „INDUSTRIALNE MAZOWSZE, żyrardowskie cuda techniki-ekspozycja maszyn włókienniczych”, dofinansowanego ze środków unijnych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Większość nabytych przez Miasto maszyn wpisana jest, decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego.

Maszyny staną w pofabrycznej hali na tyłach „Sklepu Wokulskiego”, którą Miasto wydzierżawiło na potrzeby organizacji Muzeum. Wśród maszyn, które będzie można już niebawem oglądać, zwiedzając Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, będą m.in. snowadło taśmowe, przewijarka, klejarka osnów, krosna, barwiarka (fular barwiarski), drukarka filmowa płaska typ FBO-25, suszarka tkanin typ Hamburg 1, kalander,  sanforyzarka (wyciągalnica), taśmociąg, postrzygarka, suszarka– stabilizerka ramowa, duże krosno 100 W Saurer oraz urządzenie programujące do maszyn nicielnicowych. Większość z tych maszyn pochodzi z lat 70. i 80. XX wieku, ale są też znacznie starsze, takie jak np. wiertarka słupowa z roku ok. 1900 oraz tokarka pociągowa uproszczona z 1905 r.

,,Część maszyn zakupiona została w drodze licytacji komorniczej, a część bezpośrednio od likwidatora Fabryki Lnu Sp. z o.o. – wyjaśnia Jacek Grzonkowski, Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Żyrardowa. – Łączny koszt obu transakcji, to około 400 tys. zł. W całości podlega on refundacji w ramach unijnego dofinansowania, przyznanego Miastu na realizację projektu, którego całkowita wartość wynosi 588 235 zł. Poza prezentacją zakupionych maszyn, przewidujemy także przygotowanie ekspozycji, na którą składać się będą druki wielkoformatowe archiwalnych fotografii maszyn włókienniczych, prezentery informacyjne w języku polskim, angielskim oraz w języku Braille’a, a także urządzenia multimedialne.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, otwarcie Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, nastąpić ma jesienią tego roku. „Chcemy do tego czasu przygotować podstawową część ekspozycji – mówi prezydent Andrzej Wilk. – A z czasem, w miarę posiadanych środków finansowych, konsekwentnie wzbogacać ofertę placówki.

Idea Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie zrodziła się w latach 70-tych XX wieku, w związku z przypadającym w 1979 r. jubileuszem 150-lecia Miasta Żyrardowa i przemysłu lniarskiego. W 1978 r. powstał projekt statutu Muzeum oraz założenia scenariusza ekspozycji muzealnej, natomiast w 1979 r. przedstawiono Akt powołania Muzeum Lniarstwa. Na siedzibę Muzeum wybrano zabytkową willę Haupta, niestety w 1981 r. budynek został przekazany na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1. W 1990 r., po opuszczeniu budynku przez szkołę, powrócono do planów utworzenia Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, jednak bez efektu.

Cieszę się, że po 35 latach snucia planów, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z UE, idea powołania w Żyrardowie Muzeum Lniarstwa, wreszcie ma szansę zostać zrealizowana – mówi prezydent Andrzej Wilk. – Fabryka, która była sercem naszego Miasta już dziś niestety nie pracuje. Tym ważniejsze jest zatem, by zachować dla kolejnych pokoleń świadectwo tego, co było kolebką i przyczynkiem do powstania Żyrardowa. Bez tego stracimy nić łączącą nas z przeszłością i trudno będzie nam budować przyszłość.”

Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, utworzone – zgodnie z uchwałą Rady Miasta Żyrardowa – z dniem 1 czerwca br., to nowa instytucja kultury, której celem będzie ochrona, pielęgnowanie i upowszechnianie dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej Żyrardowa, a także czynne uczestniczenie w życiu kulturalnym miasta i budowaniu tożsamości lokalnej mieszkańców. Muzeum prowadzić będzie głównie działalność o charakterze naukowo-badawczym i kulturalno-oświatowym z zakresu historii lnu, dziejów przemysłu lniarskiego na ziemiach polskich i historii Miasta Żyrardowa. Instytucja czynnie włączy się w życie społeczno-kulturalne miasta, powiatu i regionu, docelowo obejmując też obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na charakter i rodzaj prowadzonej działalności Muzeum stanowić będzie wyjątkową atrakcję dla turystów z Polski i Europy. Brak podobnej placówki muzealnej na terenie Mazowsza, w połączeniu z nowoczesną formą prezentacji, stanowić będzie o głównych walorach tego projektu.

„Chcemy, by nasze Muzeum było ważnym instrumentem promocji i rozwoju Żyrardowa, daleko wykraczającym poza stereotypowo przyjęte formy aktywności dla tego typu placówek – podkreśla prezydent. – By była to nie tylko instytucja pielęgnująca pamięć o historii naszego Miasta, ale też wspierająca działania z zakresu sztuki i nauki, miejsce spotkań z ciekawymi osobistościami ze świata kultury, miejsce kontaktu z nowoczesnymi mediami, a wreszcie miejsce spotkania z przygodą. Naszą intencją jest, by Muzeum Lniarstwa stanowiło pomost i ogniwo, łączące naszą przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Chcemy, by była to nie tylko oferta atrakcyjnego sposobu spędzenia czasu wolnego, ale także narzędzie zachęcające do aktywnego uczestniczenia w życiu miasta i naszej społeczności lokalnej. Działając w tym duchu, już w najbliższych dniach planujemy ogłosić konkurs na projekt znaku graficznego (logo) Muzeum. Wszystkich zainteresowanych udziałem, zachęcamy do śledzenia strony internetowej Miasta, gdzie już niebawem opublikowany zostanie regulamin konkursu.”

Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie nosić będzie imię Filipa de Girarda – francuskiego inżyniera, mechanika i wynalazcy m.in. maszyny do mechanicznego przędzenia lnu – maszyny, którą zastosowano w nowo powstałej fabryce w Rudzie Guzowskiej, pierwszego dyrektora technicznego, od którego nazwiska pochodzi nazwa Miasta Żyrardów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu konkursu na projekt znaku graficznego Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie

o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych znaku graficznego.

 

 

 

………………………………………………………….

miejscowość i data

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu na projekt znaku graficznego Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, całości autorskich praw majątkowych do projektu znaku graficznego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 

 

 

 

 

…………………………………………………….

podpis uczestnika konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu na projekt znaku graficznego Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie

o wyrażeniu zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w konkursie osoby niepełnoletniej.

 

 

 ………………………………………………………….

miejscowość i data

 

 

Ja niżej podpisany/a, ………………………………………………………………………………………….

jako przedstawiciel ustawowy nieletniego…………………………………………………………….

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

wyrażam zgodę na jego udział w konkursie na projekt znaku graficznego Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.

 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

 

 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

 

w bazie danych organizatora konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania projektów.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.

 

 

…………………………………………………….

                     (podpis przedstawiciela ustawowego)

 

 

 

Załącznik nr 3
do Regulaminu konkursu na projekt znaku graficznego Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie

stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

………………………………………………………….

miejscowość i data

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Ja………………………………………………………………………………..oświadczam, że złożona przeze

mnie praca w Konkursie na projekt znaku graficznego Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, organizowanym przez Miasto Żyrardów, jest mojego autorstwa, nie narusza praw osób trzecich i nie była zgłoszona do innego konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….

czytelny podpis

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4
do Regulaminu konkursu na projekt znaku graficznego Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie

o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

 

 

 

………………………………………………………….

miejscowość i data

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w ofercie konkursowej dla potrzeb reklamowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………

podpis