«

»

Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Karykatury

Załącznik do Zarządzenia nr 6210/2014

Prezydenta m.st. Warszawy

 

z dnia 18 czerwca 2014 roku

 

 

Prezydent m. st. Warszawy

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

ul. Kozia 11

Warszawa

 

 

Zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Prezydent
m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie.

 

1. Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora, w tym wymagania obligatoryjne:

1)      wykształcenie wyższe magisterskie;

2)      minimum 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów kulturalnych;

3)      spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym;

4)      niekaralność;

5)      terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów.

 

 

2. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora:

1)      znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury
i finansów publicznych;

2)      znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego;

3)      preferowane wyższe studia magisterskie o kierunku humanistycznym, artystycznym bądź z zakresu zarządzania;

4)      studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem;

5)      doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury;

6)      doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych;

7)      znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

 

 

3. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko Dyrektora muszą zawierać:

1)      pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego;

2)      pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowej i koncepcji organizacyjnej Muzeum, z uwzględnieniem warunków organizacyjno – finansowych instytucji;

3)      własnoręcznie podpisane CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

4)      udokumentowany i potwierdzony co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów kulturalnych (świadectwa pracy, ewentualnie zaświadczenia) – dopuszcza się złożenie kserokopii;

5)      odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia
o stopniach naukowych, studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach – dopuszcza się złożenie kserokopii;

6)      aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę
na stanowisku kierowniczym;

7)      oświadczenie, że uczestnik nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe;

8)      oświadczenie, że uczestnik nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;

9)      oświadczenie, że uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego;

10)  oświadczenie, że po zakończeniu procesu wyłaniania dyrektora uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie koncepcji programowej i koncepcji organizacyjnej Muzeum;

11)  adres do korespondencji elektronicznej;

12)  do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.

 

 

Autorska koncepcja programowa i koncepcja organizacyjna powinna wpisywać się
w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym zwróceniem uwagi na program Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia oraz Warszawski Program Edukacji Kulturalnej), a także być zgodna
ze statutem instytucji.

W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, jego koncepcja, zgodnie z zapisami ustawy, będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury.

Koncepcja powinna zostać dostarczona w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej
w formacie DOC, RTF lub PDF.

 

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać w zamkniętych kopertach
na adres:

Biuro Kultury

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

ul. Niecała 2

00-098 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie – NIE OTWIERAĆ”,

 

Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia  -  20 lipca 2014 r.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu –  14 sierpnia 2014 r.

 

Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Muzeum Karykatury              im. Eryka Lipińskiego udziela Biuro Kultury, tel. (22) 44-30-358 lub
(22)  44-30-320; e-mail: kkobrynska @um.warszawa.pl

 

W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent m.st. Warszawy powoła komisję konkursową oraz ustali tryb jej pracy. Tryb pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata
na stanowisko Dyrektora Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego będzie do wglądu                      w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu
m.st. Warszawy.

 

Prawidłowe zgłoszenia uczestników zostaną ocenione przez komisję konkursową. Uczestnicy otrzymają mailowe zawiadomienie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.

 

Ofert nie odsyłamy.

 

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie.