«

»

Konkurs na Dyrektora Muzeum Karykatury

GP-OR.0050.1457.2016

ZARZĄDZENIE NR 1457/2016

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 29 września 2016r.

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko

Dyrektora Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 r. poz. 446), art. 16  ust. 1  ustawy  z  dnia  25  października 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.[1]) zarządza się, co następuje:

  • § 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie.

 

  • § 2. Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora   Muzeum  Karykatury   im. Eryka Lipińskiego   w  Warszawie  określa  ogłoszenie

o konkursie stanowiące załącznik do zarządzenia.

 

  • § 3. 1. Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na dzień
28 listopada 2016 r.

 

  • § 4. Treść ogłoszenia o konkursie podaje się do wiadomości pracownikom Muzeum Karykatury   im. Eryka  Lipińskiego w Warszawie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum.

 

  • § 5. Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym,
    w dzienniku o zasięgu regionalnym, w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

 

  • § 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy.

 

  • § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy

                                                                                            /-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz 

 

 

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i  poz. 1505,  z 2016r. poz. 1020.

Załącznik do Zarządzenia

Prezydenta m.st. Warszawy

Nr 1457/2016  

z dnia 29 września 2016 roku.

 

 

Prezydent m. st. Warszawy

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Muzeum Karykatury  im. Eryka Lipińskiego w Warszawie

ul. Kozia 11

Warszawa

 

 

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Karykatury  im. Eryka Lipińskiego w Warszawie

 

1. Wymagania formalne, które musi spełniać kandydat na stanowisko Dyrektora:

1)     wykształcenie wyższe;

2)     minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

3)     doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w instytucjach kultury;

4)     spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym;

5)     niekaralność;

6)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 

2. Wymagania merytoryczne, które musi spełniać kandydat na stanowisko Dyrektora:

1)     znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności instytucji muzealnych, i finansów publicznych;

2)     znajomość metod zarządzania, w tym samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, planowania;

3)     znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

 

 

3. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora:

1)     znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego;

2)     preferowane wyższe studia magisterskie o kierunku humanistycznym, artystycznym;

3)     studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem;

4)     doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych.

 

 

4. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko Dyrektora muszą zawierać:

1)     pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie;

2)     pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowej i koncepcji organizacyjnej Muzeum, ze  zwróceniem  szczególnej uwagi na bieżące warunki finansowe instytucji i jej rozwój;

3)     własnoręcznie podpisane CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

4)     udokumentowane (kserokopiami: świadectw pracy, zaświadczeń, innych umów, listów referencyjnych, dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej), co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem (do tego okresu wlicza się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, pełnienie funkcji w organach zarządczych spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń);

5)     udokumentowane doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy
w instytucjach kultury;

6)     odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia
o stopniach naukowych, studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach – dopuszcza się złożenie kserokopii;

7)     dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów preferowanych (o ile kandydat
je spełnia);

8)     zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę
na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia oferty);

9)     oświadczenie, że uczestnik nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub skarbowe;

10) oświadczenie, że uczestnik nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;

11) oświadczenie, że uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 922) na potrzeby postępowania konkursowego;

12) oświadczenie, że po zakończeniu procesu wyłoniony kandydat na stanowisko Dyrektora wyraża zgodę na upublicznienie koncepcji programowej i koncepcji organizacyjnej Muzeum;

13) adres do korespondencji elektronicznej;

14) do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.

 

 

Autorska koncepcja programowa i koncepcja organizacyjna powinna opierać się
na dotychczasowym dorobku Muzeum oraz być zgodna z jego statutem. Powinna wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym zwróceniem uwagi na program Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia oraz Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020, a także
na Społeczną Strategię Warszawy – strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2020).

Koncepcja programowa musi zawierać:

×         ramowy program instytucji na min. 3 lata, sformułowanie misji i celów strategicznych, powiązanie założonego programu działania z aktualnymi trendami w sztuce karykatury współczesnej, opis efektywnego wykorzystania zasobów muzealnych;

×         plan organizacyjno-finansowy dla instytucji (w tym projekt struktury organizacyjnej, polityki finansowej, modelu zarządzania, uwzględnienia planów remontowych instytucji etc.);

×         plan komunikacyjno-promocyjny na rzecz budowy wizerunku Muzeum;

×         plan współpracy instytucji z innymi podmiotami (zarówno organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym, jak i Miastem);

 

W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Karykatury
im. Eryka Lipińskiego w Warszawie, jego koncepcja, zgodnie z zapisami ustawy, będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury.

Koncepcja powinna zostać dostarczona w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej
w formacie DOC, RTF lub PDF.

 

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w sekretariacie Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Plac Bankowy 2,  pokój nr 2322 w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 8.00 do godz. 16.00 lub przesłać w zamkniętych kopertach na adres:

Biuro Kultury

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie – NIE OTWIERAĆ”,

 

Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia  3 listopada 2016 r.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 28 listopada 2016 r.

 

Informacji o konkursie, warunkach organizacyjno-finansowych oraz planach remontowych względem Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie udziela Biuro Kultury, tel. (22) 44-30-335 lub (22) 44-30-355; e-mail: ksliwinska@um.warszawa.pl lub b.kalinowska@um.warszawa.pl.

 

W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent m.st. Warszawy powoła komisję konkursową oraz ustali tryb jej pracy. Tryb pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata
na stanowisko Dyrektora Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie będzie do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

 

Zgłoszenia uczestników zostaną ocenione przez komisję konkursową. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie.

 

Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.

 

Ofert nie odsyłamy.

 

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie.