«

»

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW SPAK

Uchwała nr 1/2021

Zarządu Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury,

w sprawie wydłużenia kadencji obecnych władz

Zarząd Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, w związku z panującym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego, na podstawie art. 10 ust. 9, pkt. 1f ustawy prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) ((…) 1f. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. (…)) oraz na podstawie § 25 Statutu SPAK, podejmuje uchwałę o wydłużeniu obecnej kadencji władz (zarząd, komisja rewizyjna, sąd koleżeński) Stowarzyszenia i odłożeniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków SPAK, jakie powinno odbyć się w styczniu 2021 r., do czasu nastania warunków prawnych i epidemiologicznych, umożliwiających odbycie takiego zebrania.

 

Warszawa, 23.01.2021 r.