«

»

Uchwała w sprawie opłacania składek członkowskich i członkostwa w SPAK

Uchwała nr 2/2021 z dn. 17.03.2021 r.

Zarządu Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury

w sprawie opłacania składek członkowskich  i członkostwa w SPAK

Wobec bardzo złej sytuacji, jeśli chodzi o terminowe płacenie składek członkowskich przez członków SPAK-u, co jest jednym z podstawowych obowiązków statutowych członków naszego stowarzyszenia, („Statut SPAK (…) §16. Do obowiązków członka SPAK należą: (…) 5. terminowe opłacanie składek członkowskich oraz ponoszenie innych świadczeń finansowych na rzecz SPAK w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków SPAK”), Zarząd Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury postanawia:

1. Zobowiązać w pilnym trybie wszystkich członków zwyczajnych SPAK-u do uzupełnienia swych zaległości

składkowych, w wysokości 60 zł rocznie za ostatnie 3 lata, tj. za lata 2018, 2019 i 2020 r. wraz

z odsetkami ustawowymi, zgodnie z art.118 i art. 481 kodeksu cywilnego. Wyliczenie odsetek stanowi

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ostateczny termin wpłacenia 50% zaległości składkowych ustala się na dzień 15.04.2021 r.,

a pozostałej części do dnia 31.12.2021 r. Możliwa jest również wpłata całości zadłużenia w pierwszym

terminie.

3. Wszystkie osoby, które nie dopełnią obowiązku wpłacenia zaległości składkowych w zakreślonych

terminach, zostaną skreślone z listy członków SPAK.

4. Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są ci członkowie SPAK, którzy ukończyli 70 rok życia,

poczynając od roku następnego, po ukończeniu tego wieku.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Nr konta na jakie należy dokonywać wpłat Bank PKO BP nr: 57 1020 4287 0000 2302 0176 8126

 

Załącznik nr 1.:

Obliczenie należnych składek

1. Składka za rok 2018 = 60 zł + odsetki 8,64 zł = 68,64 zł

2. Składka za rok 2019 = 60 zł + odsetki 4,44 zł = 64,44 zł

3. Składka za rok 2020 = 60 zł + odsetki 0,83 zł = 60,83 zł