«

»

Konkurs na rysunek satyryczny MORKA 2013

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs na rysunek satyryczny MORKA 2013 jest konkursem otwartym.

2. Przedmiotem konkursu są rysunki, grafiki oraz inne dzieła plastyczne wykonane w dowolnej technice, będące oryginałami (dopuszcza się również prace wykonane w technice komputerowej) Organizator dopuszcza nadsyłanie prac drogą mailową w formie wysokiej jakości plików tiff lub pdf. Temat:

„Gruba Ryba”

3. Organizator zastrzega sobie prawo do kwalifikowania do konkursu prac na podstawie ich technicznej poprawności (dotyczy prac nadesłanych drogą elektroniczną).

4. Prace nagradzane w innych konkursach będą wyłączone z konkursu.

5. Format prac – maksimum A3 (297 x 420), prace wykonane w technice komputerowej powinny być przesłane w formacie tiff, kolorystyce CMYK, rozdzielczość 300 dpi.

6. Prace należy składać przesyłać w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu na adres:

Gminny Ośrodek Kultury

Ul. Nadbrzeżna 20

78-111 Ustronie Morskie

z dopiskiem: „MORKA 2013″

lub nadsyłać na adres mail: konkurs.morka.2013@gmail.com w terminie do dnia 15.05.2013 (decyduje data nadesłania pracy).

7. Praca winna być opatrzona imieniem, nazwiskiem, adresem, e-mailem oraz telefonem kontaktowym do uczestnika konkursu. Brak tych danych dyskwalifikuje pracę z konkursu.

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie.

9. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca prac. Wybrane prace zostaną przez organizatora skopiowane wyłącznie dla celów promocyjnych związanych z konkursem.

10. Autor wyraża zgodę na publiczne ujawnienie przesłanych danych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Autor poprzez nadesłanie prac oświadcza, że akceptuje regulamin.

NAGRODY

1. Z nadesłanych prac Jury wyłoni maksymalnie 10-ciu autorów najlepszych prac, którzy otrzymają nagrody- zaproszenie na uczestnictwo w warsztatach podczas „XI Spotkaniu z Satyrą i Karykaturą MORKA” w Ustroniu Morskim, w dniach 02-08.07.2013

2. Nagrody nie można wymienić na grant pieniężny.

3. Nagrodzeni autorzy zobowiązują się do osobistego odebrania nagrody (tzn. uczestnictwie

w warsztatach). Nieodebranie nagrody w w/w terminie oznacza dobrowolne zrzeczenie się jej.

4. Decyzje Jury są ostateczne. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone, do dnia 01.06.2013 roku, na stronie internetowej: www.gok.ustronie-morskie.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania, wykorzystywania ich prac na wszelkich polach eksploatacji dla celów reklamowych, zwielokrotniania

i wprowadzania do obrotu w formie katalogu i innych materiałów promocyjnych związanych z konkursem.

2. Prace nadesłane przechodzą na własność organizatorów i fundatorów z zachowaniem praw autorskich.

3. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu jest organizator konkursu.

4. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na warunki niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem, że prace są jego autorstwa.

5. Organizatorem Konkursu na Rysunek Satyryczny MORKA 2013 jest:

Gminny Ośrodek Kultury

Ul. Nadbrzeżna 20

78-111 Ustronie Morskie