«

»

POLITYKA W KARYKATURZE – nowy konkurs

POLITYKA W KARYKATURZE. Prawdziwa cnota krytyk się nie boi.

I. IDEA KONKURSU

Rolą karykaturzystów jest być czujnym i wrażliwym na wszelkiego rodzaju działalność osób publicznych, bez względu na wyznawane przez nich poglądy. A ponieważ karykatura często bywa wprzęgnięta w polityczny i społeczny dyskurs, jej zadaniem jest więc nie tylko rozśmieszać, ale i skłaniać do pewnej refleksji, uzmysławiać bohaterom rysunków, że społeczeństwo ich obserwuje i ocenia, a niekiedy także… przywołuje do porządku!

Sprowokowani słowami Ignacego Krasickiego o prawdziwej cnocie, która krytyk się nie boi, postanowiliśmy w samym sercu polskiej polityki – w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – zaprezentować najlepsze rysunki polskich karykaturzystów, poświęcone rodzimym politykom i uprawianej przez nich polityce. Wierzymy, że w przeważającej liczbie przypadków politycy godnie wypełniają swoją misję, jednak rozmaite afery, prowokacje, polityczne wpadki i tragikomiczne faux pas, a także niedotrzymywanie obietnic, nierozliczone sprawy, chroniący posłów immunitet, wieczne kłótnie czy wreszcie: korupcja i nepotyzm, amnezje, pomroczność jasna, choroba filipińska, nadinterpretacje, „coś tam, coś tam”, etc. – wszystko to niestety powoduje, iż nasza, czyli reszty społeczeństwa, wiara w ową „cnotę” polityków bywa poddawana najwyższej próbie.

O to, by taką ekspozycję satyrycznych rysunków nt. rodzimej polityki zorganizować w gmachu Sejmu RP starano się od wielu lat. Wreszcie się udało – władze sejmu uznały, iż przedsięwzięcie niżej opisane jest dowodem wolności wypowiedzi i demokracji panujących w Polsce, i tak oto 18.03.2015 roku, w Warszawie, w gmachu na ul. Wiejskiej 4/6/8 odbędzie się wernisaż wystawy prezentującej plon niniejszego konkursu. Następnie prace te zostaną zaprezentowane ogółowi społeczeństwa.

II. REGULAMIN  KONKURSU

1. Tematem konkursu „POLITYKA W KARYKATURZE. Prawdziwa cnota krytyk

    się nie boi” jest satyra na polską politykę i rodzimych polityków.

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Festiwalu Satyry Europejskiej „Koziołki”.

Konkurs organizowany jest pod egidą i we współpracy z 2 partnerami, którymi są:

Muzeum Karykatury w Warszawie i Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury.

3. Konkurs ma charakter otwarty. Prace mogą zgłaszać wyłącznie ich autorzy.

4. Konkurs ma 2 kategorie:

a) rysunek satyryczny  b) karykatura portretowa

5. Przedmiotem weryfikacji są prace wykonane w różnych technikach płaskich, w tym

także komputerowo, powstałe w okresie ostatnich 2 lat. Oryginały prac formatowo

nie mogą być mniejsze niż A4 i nie większe niż A3. Za oryginał pracy wykonanej

komputerowo przyjmuje się wydruk oznaczony zapisem: egz. nr 1, oraz datą

powstania pracy i odręcznym podpisem autora.

6. Każdy z autorów może przedstawić maksymalnie 7 prac.

7. Do konkursu zakwalifikowane zostaną również prace publikowane w prasie oraz

prace zgłaszane do innych konkursów, ale nie nagrodzone.

8. Autorzy prac określonych w pkt.7zobligowani są do złożenia deklaracji, iż są

uprawnieni do dysponowania tymi pracami bez żadnych ograniczeń, a

rozpowszechnianie rysunków dla celów promocji konkursu nie będzie naruszać

praw innych osób. Brak takiej deklaracji wyklucza te prace z konkursu.

9. Weryfikacja prac odbywać się będzie dwuetapowo:

etap I  (przyjmowanie prac:  od 15.12.2014 do 20.01.2015r.)

autorzy przesyłają prace drogą mailową na info@festsateuro.eu

Krótszy bok pracy nie może przekraczać 1800 pikseli, plik RGB winien być zapisany w formacie JPG. Każda praca na rewersie musi być oznaczona nazwiskiem autora i tytułem lub numerem. Do plików z grafiką autor dołącza wypełnione „Zgłoszenie prac do konkursu”(plik do pobrania także ze strony www.festsateuro.eu  od 15.12.2014r.)

Powołana przez organizatorów komisja selekcyjna dokona wstępnej weryfikacji prac.

Informacja o wynikach I etapu zostanie ogłoszona do dnia 25.01.2015r. na stronie www.festsateuro.eu, a autorzy prac zakwalifikowanych do II etapu, zostaną poproszeni o przesłanie oryginałów prac oraz ewentualnie plików w odpowiedniej jakości poligraficznej (A4, 300dpi), a także innych informacji i zdjęcia autora.

etap II (zasadnicze obrady jury: przełom stycznia/lutego 2015r.)

Jury konkursu, złożone z dziennikarzy polskich czasopism zajmujących się polityką, artystów oraz specjalistów od wizerunku, wybierze laureatów konkursu oraz prace na wystawę w gmachu Sejmu RP. Wyniki obrad jury zostaną ogłoszone do dnia 18.02.2015r.

10. NAGRODY

W każdej z dwu kategorii konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:

I Nagroda      w wysokości:   3 000 zł

II Nagroda    – w wysokości:   2 000 zł

III Nagroda   – w wysokości:   1 000 zł

Ponadto:

przewiduje się również przyznanie nagród i wyróżnień pozaregulaminowych, w tym nagród od redakcji czasopism, nagród własnych  jurorów, sponsorów, itp.

Informacja o nagrodach pozaregulaminowych zostanie podana do 31.01.2015r.

uwaga:

Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.

11. PRAWA UCZESTNIKÓW.

a) Warunkiem wypłacenia nagrody pieniężnej jest:

- przyjazd laureata na finał konkursu (wernisaż w gmachu Sejmu RP)

- osobisty odbiór nagrody lub wskazanie konta bankowego. Kwota nagrody zostanie w tym wypadku przelana w terminie 30 dni.

b) Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy w gmachu Sejmu RP zostaną zaproszeni na wernisaż wystawy w dniu 18.03.2015r. Organizatorzy konkursu nie pokrywają jednak kosztów transportu, ani pobytu

c) Nadesłane na konkurs prace i zakwalifikowane na wystawę, przechodzą na własność organizatorów. Prace należy składać lub przesyłać w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu. Prace uszkodzone i nie nadające się do prezentacji, wyklucza się z konkursu, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie.

d) Prace uhonorowane nagrodami pozaregulaminowymi przechodzą na własność fundatorów tych nagród.

e) Prace zgłoszone na konkurs, które nie zakwalifikują się na wystawę mogą być

zwrócone/przesłane  ich autorom jedynie na ich koszt.

f)  Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę wyrażają zgodę na wystawienie prac na aukcję – na cel charytatywny lub związany z dalszą promocją niniejszego konkursu lub organizacją kolejnych.

g) Prace zakwalifikowane na wystawę w Sejmie RP zostaną zaprezentowane również na wystawach poza sejmem oraz w galerii na stronie internetowej konkursu, a w przypadku wydania katalogu, także w nim (wydanie katalogu planowane jest na okres po wernisażu – jako wydanie uzupełnione o fotoreportaż z tej imprezy). Każdy z uczestników wystawy otrzyma 1 egzemplarz katalogu.

h) Wystawa finałowa prac może być uzupełniona o prace pozyskane przez organizatorów poza konkursem.

i) Autorzy nadesłanych prac wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich prac oraz zamieszczanie informacji o Autorach na wszelkich polach eksploatacji – dla celów promocji i reklamy związanej z niniejszym konkursem.

12. Jedyną i ostateczną instancją decydującą o interpretacji niniejszego regulaminu są organizatorzy konkursu.

13. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją Autora warunków niniejszego regulaminu

14. Adres do wysyłki oryginałów prac i wysyłki plików e- mailem:

Fundacja Festiwalu Satyry Europejskiej „Koziołki”

ul. Mazurska 15, 60-433 Poznań,  POLSKA

e-mail: info@festsateuro.eu

Oficjalna strona konkursu:   www.festsateuro.eu  , www.eurofestsat.eu

15. Osobami do kontaktu ze strony organizatorów są:

Dariusz Łabędzki  darek@karykatury.com.pl  kom. + 48 603 969 267

Dariusz Pietrzak   dariusz-pietrzak@wp.pl  kom. + 48 600 33 20 60

 

REGULAMIN

Zgłoszenie prac do konkursu