Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYSTÓW KARYKATURY

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury, zwane w dalszych postanowieniach statutu: SPAK.

§2.
Terenem działania SPAK jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą jego władz – miasto stołeczne Warszawa.

§3.

 1. SPAK jest stowarzyszeniem twórczym, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym RP.
 2. SPAK ma osobowość prawną.

§4.
SPAK może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji artystycznych o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5.
SPAK może podejmować współpracę, mającą na celu realizację zadań statutowych z organizacjami o podobnym lub odmiennym od SPAK profilu działania.

§6.
Działalność SPAK opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§7.
SPAK ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§8.
SPAK może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna SPAK może posiadać osobowość prawną.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

 

§9.
SPAK jest samorządnym, dobrowolnym stowarzyszeniem artystów karykaturzystów, którzy pracują w dziedzinie karykatury. SPAK jest społeczną reprezentacją członków SPAK w kontaktach z władzami i z innymi stowarzyszeniami twórczymi, działającymi na terenie RP oraz w kontaktach z zagranicą.

§10.
Celem SPAK jest zapewnienie artystom-karykaturzystom możliwości pełnego uczestnictwa w kształtowaniu kultury Rzeczpospolitej Polskiej, kształtowanie postaw obywatelskich i etyki zawodowej swoich członków, zapewnienie warunków sprzyjających rozwijaniu ich warsztatu twórczego, ochronę praw zawodowych członków, roztaczanie nad nimi opieki socjalnej.

§11.
Cele swoje SPAK realizuje przez:

 1. Wielorakie formy aktywnej współpracy z organami władzy i administracji państwowej RP, współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi i zawodowymi w zakresie kształtowania roli i rangi karykatury w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym RP.
 2. Aktywne działanie w zakresie:
  1. planowania kulturalnego,
  2. kształtowania kadr artystów karykatury,
  3. nadzoru i orzecznictwa artystycznego,
  4. kształtowania ruchu wydawniczego, szczególnie z dziedziny karykatury;
 3. Aktywny udział w organizacji wystaw i konkursów na dzieła o karykaturze, jak również inicjowanie i udział w imprezach i konkursach międzynarodowych.
 4. Organizowanie spotkań i dyskusji.
 5. Pomoc członkom stowarzyszenia w organizacji i tworzeniu warsztatu pracy i pracowni doświadczalnych.
 6. Organizowanie, w miarę możliwości, różnych form opieki nad młodymi twórcami w dziedzinie karykatury – stypendia, zapomogi, pożyczki.
 7. Organizowanie różnych form opieki socjalnej dla członków SPAK i ich rodzin – pomoc lekarska, plenery, Domy Pracy Twórczej.
 8. Działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych, prowadzoną przez samo SPAK lub przez wyodrębnione organizacyjne jednostki lub przez udział w spółkach.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich obowiązki

 

§12.
Członkowie SPAK dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych

§13.

 

 1. Członkiem zwyczajnym SPAK może stać się każdy pełnoletni obywatel RP oraz Polak mieszkający za granicą, który:
  1. pracuje twórczo w dziedzinie karykatury;
  2. uznaje postanowienia statutu SPAK;
  3. złoży deklarację członkowską;
  4. uzyska rekomendację dwóch członków SPAK;
  5. uchwałą zarządu zostanie przyjęty w poczet członków SPAK na podstawie oceny dorobku twórczego.
 2. Członek SPAK może być również członkiem innych związków lub stowarzyszeń artystycznych.

§14.
Zarząd w celu podjęcia uchwały o przyjęciu kandydata może zażądać przedstawienia przez niego prac w formie oryginałów, reprodukcji lub przeźroczy.

§15.

 1. Członkiem honorowym SPAK może być każda osoba wybitnie zasłużona dla spraw karykatury.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebrania Członków SPAK na wniosek Zarządu.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba lub instytucja, która finansowo lub w inny sposób wspiera działalność SPAK.

Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§16.
Do obowiązków członka SPAK należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i ustaw władz;
 2. praca twórcza w dziedzinie karykatury;
 3. aktywne współdziałanie w realizacji celów SPAK;
 4. przestrzeganie zasad etyki zawodowej;
 5. terminowe opłacanie składek członkowskich oraz ponoszenie innych świadczeń finansowych na rzecz SPAK w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków SPAK.

§17.

 1. Członek zwyczajny SPAK ma następujące prawa:
  1. prawo uczestnictwa w Walnych Zebraniach z prawem głosowania i zgłaszania wniosków;
  2. czynnego i biernego wyboru władz;
  3. korzystania z wszelkich świadczeń i urządzeń SPAK.
 2. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i jest ponadto zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 3. Członkowi wspierającemu przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 i 3. Członek wspierający działa w SPAK za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§18.
Przynależność do SPAK ustaje na skutek:

 1. śmierci członka:
 2. wystąpienia na własną prośbę, zgłoszonego na piśmie;
 3. skreślenia z listy członków w wyniku 1 rocznego nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami, pomimo pisemnego upomnienia;
 4. wykluczenia:
  1. prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego;
  2. w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo z niskich pobudek lub skazania na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

§19.

 1. Utrata członkostwa z przyczyn określonych w §18 pkt 3 i pkt 4 lit. b) następuje w wyniku uchwały Zarządu SPAK.
 2. Członek wykluczony lub skreślony ma prawo ubiegać się o ponowne przyjęcie po upływie 1 roku od skreślenia i po ustaniu przyczyn wymienionych w §18 pkt 4 lit.b).

ROZDZIAŁ IV

Władze naczelne SPAK

 

§20.

 1. Władzami naczelnymi SPAK są:
  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Sąd Koleżeński
 2. Kadencja władz SPAK trwa trzy lata.

§21.
W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji władz SPAK, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków danej władzy, pochodzących z wyboru.

§22.

 1. Uchwały wszystkich władz SPAK zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 1 liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów – w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§23.

 1. Jednostkami terenowymi SPAK są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do SPAK lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
 2. Władzami Oddziału są:
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału,

§24.

 1. Kadencja Zarządu Oddziału i komisji Rewizyjnej Oddziału SPAK trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 2. Uchwały Zarządu Oddziału SPAK, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba że statut stanowi inaczej.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§25.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz oddziału SPAK w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Członków

 

§26.
Szczegółowe zasady działania władz SPAK określają regulaminy, uchwalone przez Walne Zebrania Członków.

§27.
Walne Zebrania jest najwyższą władzą SPAK. Może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§28.

 1. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje uchwałą Zarząd co 3 lata, w miesiącu poprzedzającym zakończenie kadencji władz SPAK.
 2. O terminie walnego zebrania oraz proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 3 tygodnie przed terminem walnego zebrania.

§29.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia Spraw, dotyczących całego SPAK. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą zgłosić: Zarząd, Komisja Rewizyjna, 1/3 członków SPAK.
 2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§30.
Udział w Walnym Zebraniu biorą:

 1. Członkowie zwyczajni SPAK z biernym i czynnym prawem wyborczym i prawem głosu przy podejmowaniu uchwał.
 2. Członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni przez Zarząd goście z głosem doradczym.

§31.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalenie programu działań SPAK i jego władz.
 2. Uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz SPAK.
 3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.
 5. Podejmowanie uchwały o zmianie statutu oraz rozwiązaniu SPAK.
 6. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego SPAK.
 7. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na Wniosek Komisji Rewizyjnej;
 8. Uchwalane regulaminów władz SPAK.
 9. Wybór prezesa honorowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 10. Podejmowanie innych uchwał, wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.

Zarząd

 

§32.
Wybór Prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywa się w głosowaniu bezpośrednim i tajnym na poszczególnych kandydatów. Wybór Prezesa honorowego odbywa się w głosowaniu jawnym.

§33.
Zarząd składa się z 7-11 członków i konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

§34.
Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Ustalanie planów działalności i budżetu SPAK oraz zatwierdzenie z ich wykonania.
 3. Zwoływanie i przygotowanie Walnych Zebrań Członków.
 4. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych SPAK.
 5. Reprezentowanie SPAK na zewnątrz.
 6. Powoływanie Komisji jako organów pomocniczych Zarządu oraz ustalenie ich składu, regulaminu i zasad działania.
 7. Podejmowanie uchwały w sprawach nie należących do właściwości innych władz.

§35.
Posiedzenia Zarządu zwoływane przez Prezesa lub jednego z Wiceprezesów w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Komisja Rewizyjna

 

§36.
Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, na swym pierwszym posiedzeniu konstytuuje się, wybierając: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§37.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności SPAK, a w szczególności gospodarki finansowej.
 2. Składanie na Walnym Zebraniu Członków SPAK sprawozdania wraz z oceną działalności i wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 3. Przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.

§38.
Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty SPAK.

§39.
Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków, konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając spośród siebie: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza.

§40.
Szczegółowe zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zebrania Członków.

§41.
Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne i mogą być podawane do wiadomości członków SPAK.

§42.
Sąd Koleżeński orzeka w sprawach dotyczących naruszenia: postanowień Statutu, uchwał władz SPAK, zasad etyki zawodowej, współżycia koleżeńskiego, innych wykroczeń, naruszających dobre imię SPAK, rozstrzyga również spory powstałe między członkami na tle działalności w SPAK.

§43.
Sąd Koleżeński orzeka następujące kary:

 1. Upomnienie.
 2. Nagana.
 3. Zawieszenie w sprawach członka na okres 6 miesięcy do 2 lat.
 4. Wykluczenie ze SPAK.

 

Rozdział V

Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze

 

§44.

 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd powołuje oddziały, wg zasad określonych w § 7 i § 19 ust. 1 statutu.
 2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
  1. zaprzestania faktycznej działalności przez oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 1 rok;
  2. złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie oddziału.

§45.

 1. Władzami oddziału są władze określone w § 23 ust. 2.
 2. Postanowienia § 24 stosuje się odpowiednio.

Walne Zebranie Członków Oddziału

 

§46.

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§47.

 1. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału Należy:
  1. uchwalanie programów działania oddziałów;
  2. wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału;
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału.

§48.
W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oddziału;
 2. z głosem doradczym – przedstawiciele członek SPAK.

§49.

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
 2. Postanowienia § 23 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§50.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Zarządu,
  3. na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  4. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału.
 2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.
 3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna oddziału.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Oddziału

 

§51.
Zarząd Oddziału kieruje działalnością SPAK na terenie swego działania.

§52.

 1. Zarząd Oddziału składa się z 5 członków.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy na miesiąc.
 3. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek ci najmniej 3 członków Zarządu Oddziału, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§53.

 1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
  2. uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
  3. zarządzanie majątkiem SPAK w ramach posiadanych pełnomocnictw,
  4. organizowanie działalności gospodarczej oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
  5. zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień
  6. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych w § 18 pkt 3 statutu,
  7. uchwalanie wniosków o rozwiązanie oddziału,
  8. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,
  9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału reprezentowany jest przez prezesa Zarządu Oddziału.

§54.
Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te zarządy.

Komisja Rewizyjna Oddziału

 

§55.
Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

§56.
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków

§57.

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
  1. kontrola działalności Zarządu Oddziału;
  2. współpraca z główną Komisją Rewizyjną;
  3. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału;
  4. zgłaszanie Zarządowi umotywowanych wniosków o uchwalenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych;
  5. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności.

§58.
Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej 1 raz w ciągu kwartału.

§59.
Członkowie Komisji Rewizyjnej oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach SPAK.

§60.
Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te komisje.

ROZDZIAŁ VI

Majątek SPAK

 

§61.
Majątek SPAK to: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§62.

 1. Na fundusze składają się:
  1. składki członkowskie;
  2. inne świadczenia członkowskie, uchwalone na walnym zebraniu;
  3. zapisy, darowizny, subwencje i dotacje;
  4. dochody z działalności statutowej.

§63.
SPAK nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 2. przekazywać majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członkom organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób nie będących członkami stowarzyszenia;
 3. wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób nie będących członkami stowarzyszenia;
 4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie ich organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§64.

 1. Wszelkie dokumenty pociągające ze sobą obowiązki finansowe lub zmianę substancji majątkowej SPAK podpisuje Prezes lub jeden z Wiceprezesów oraz skarbnik Zarządu.
 2. Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa lub jednego z Wiceprezesów oraz Sekretarza Zarządu.

§65.
Wszelkie postanowienia władz SPAK, zmierzające do uszczuplenia trwałego majątku stowarzyszenia, wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie SPAK

 

§66.
Zmiana statutu i rozwiązanie SPAK wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków SPAK, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionej do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§67.

 1. W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu SPAK Walne Zebrania Członków SPAK powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków przeprowadza likwidację.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków SPAK o przeznaczeniu majątku SSPAK wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

Warszawa, 12. 11. 2005 r.